Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Vispārīga informācija par bibliotēku
Studējošo kvalifikācijas darbu/diplomdarbu saraksts
Periodisko izdevumu rādītāji
Bibliotēkā pieejamie mācību materiāli
Bibliotēkā pieejamās datu bāzes
E-katalogs
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
NORDPLUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


Valsts robežsardzes koledžas bibliotēkā pieejamie mācību materiāli

Datorprasmes

Pavlovičs Jans, „Google dokumenti” tiešsaistē. Dokumentu izveidošana – VRK, 2009. – 27 lpp., att, pielikumi, 21cm. Eksemplāru skaits – 20Mācību metodiskajā materiālā ir apskatīti un izanalizēti šādi galvenie jautājumi: „Google dokumenti” priekšrocības, dokumentu izveidošana un augšupielādēšana, kā arī detalizēti aprakstīts Google teksta redaktora interfeiss.

Dokumentu tehniskā izpēte

Indriksons Alens, Dokumentu ražošanas procesā izmantojamie drukas veidi – VRK, 2009. – Eksemplāru skaits – 10 Pieejama tikai lasītavā! Drošu dokumentu ražošanā tiek izmantotas tās drukāšanas tehnoloģijas, kuras ir visvairāk pasargātas no potenciālās viltošanas.
Balševica Inta, Biežāk sastopamie Latvijas Republikas ceļošanas dokumentu viltojuma veidi – VRK, 2009. – 27 lpp., att, 20cm. Eksemplāru skaits – 10 Pieejama tikai lasītavā
Balševica Inta, Biometrijas datu pielietošana mūsdienu dokumentos – VRK, 2008. – 40 lpp., att, tab., 20cm. Eksemplāru skaits – 10 Pieejama tikai lasītavā Mācību metodiskajā materiālā ir iekļautas šādas tēmas: „Biometrija kā nozare, tās sastāvdaļas”, „Biometrijas pirmsākumi un attīstīšanas vēsture”, „Biometrijas Latvijas Republikas ceļošanas dokumentos”, „Biometrijas datu nolasīšanas iekārtas”, „Cilvēka rakstura īpašību un temperamenta noteikšana, izmantojot roku pirkstu nospiedumus”, „Biometrijas nepieciešamība Latvijas Republikas drošības nostiprināšanai”.
Indriksons Alens, Drošu dokumentu papīrs un tā aizsardzība – VRK, 2008. – att, 20cm Eksemplāru skaits – 10 Pieejama tikai lasītavā Teorētiskais materiāla izklāsts par droša dokumenta ražošanā izmantojamajiem materiāliem un tajos iekļaujamajiem aizsardzības elementiem ir paskaidrots ar grafiskiem materiāliem – drošības elementu attēliem, kas būtiski atvieglo apskatāmo aizsardzības elementu apguvi.

Kinoloģijas joma

Gailums Sergejs, Talapins Vladimirs, Kinoloģijas pamati.– VRK, 2006. – 24 lpp.,20cm. Eksemplāru skaits – 10 Informatīvā materiāla saturs ietver šādas tēmas „Apmācība – kā suns ar prieku sapratīs to, ko vēlas saimnieks”, „Zaļā robeža un dienesta suņi”, „Dienesta suņu apmācības metodes pēdu meklēšanā”, „Narkotiskās un toksiskās vielas”, „Narkotisko vielu iedalījums”, „Halucinogēni”, „Kucēnu atlase narkotisko vielu meklēšanai”.
Talapins Vladimirs, Kā apmācīt suni narkotisko vielu meklēšanā – VRK KD Kinoloģijas centra izdevums, 2005. – 48 lpp., ilustrācijas, 20cm. Eksemplāru skaits – 1 Darbā ir aprakstīti galvenie dienesta suņu sagatavošanas pamatprincipi narkotisko vielu meklēšanai, kas būtu jāņem vērā katram kinologam, strādājot ar suni, kā arī raksturotas izplatītākās narkotisko vielu grupas, skaidrotas to būtiskākās pazīmes un ietekme uz cilvēku.
Bikovskis Valdis, Īsi norādījumi dienesta suņu apmācībai paklausībā – VRS Rēzeknes robežsargu skolas Apmācību dienests, 2000. – 16 lpp., 20cm. Eksemplāru skaits – 2 Grāmatā ir apskatītas tādas tēmas kā „Apmācību laukums”, „Suņa apmācības metodes”, „Motivācijas priekšmeti”. Ir izanalizētas dažādas sunim dotās komandas un kinologu pieļautās kļūdas.
Šukšins A., Bikovskis V., Īsi norādījumi suņa apmācībai pēdu meklēšanā – VRS Rēzeknes robežsargu skolas Apmācību dienests, 1999. – 16 lpp., 20cm. Eksemplāru skaits – 2 Grāmatā ir apskatītas tādas tēmas kā „Pēdu meklēšana” – pēdu meklēšanas apstākļi, prasības pret dienesta suņiem, dziņu un korekcijas izmantošana apmācībā. „Kucēnu apmācība” – pirmās korekcijas pielietošana, dabiskā korekcija... „Priekšmetu meklēšana apvidū” „Atslodzes vingrinājums”
Metodiskie ieteikumi aizsardzības suņa trenerim - VRS Rēzeknes robežsargu skolas Apmācību dienests, 1999. – 24 lpp., 20cm. Materiālu sagatavoja Šukšins A., tulkoja Staņa K. Eksemplāru skaits – 3 Izdevums sagatavots pēc Somijas robežsardzes speciālista Jari Īsakala Suojelukoira materiāliem. Grāmatā ir apskatītas tādas tēmas kā „Apakšgrupu aizsardzības un selekcijas pārbaudes vingrinājumi”, „Dziņas un mācīšanās”, „Praktiski padomi jaunajam aizsardzības suņa pavadonim”.

Militārā taktika

Metodiskie norādījumi par likumpārkāpēju aizturēšanas taktiku un paņēmieniem – VRK, 2013., att., sh., tab., 44 lpp., 21cm. Eksemplāru skaits – 60 Pieejams tikai lasītavā! Metodisko norādījumu saturā ir iekļautas šādas tēmas: „Vispārīgie jautājumi”, „Likumpārkāpēju aizturēšanas nosacījumi dažādās situācijās”, „Personu aizturēšanas nosacījumi transportlīdzekļos”, „Personu aizturēšanas norisi rekomendējošās tabulas un shēmas”. Metodisko norādījumu mērķis ir noteikt tādu paņēmienu kopumu, ko pielieto aizturot pārkāpējus un personas, kuras nepakļaujas robežsargu likumīgajām prasībām, kā arī sniegt robežsargiem zināšanas par likumpārkāpēju aizturēšanas taktiku un metodiku.
Šengenas konvencijas dalībvalstu atgriešanas (konvojēšanas) pasākumi : mācību līdzeklis / Valsts robežsardzes koledža A. Gaveika, I. Adijāne, J. Gaigalniece-Zelenova, J. Skorodihins, Dz. Pavārnieks, R. Vikainis, I. Purmale. - Rēzekne : Valsts robežsardzes koledža, 2013. - 355 lpp : il., 21cm. Eksemplāru skaists – 83
Garkalns Andrejs, Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēja „GARMIN 12XL” izmantošana – VRK, 2009., att., tab., 36 lpp., 20cm. Eksemplāru skaits – 30 Mācību metodiskajā materiālā ir apskatīti šādi galvenie jautājumi: globālās satelītu navigācijas sistēmas, ģeogrāfisko koordinātu noteikšana ar kartes palīdzību, GPS uztvērēja izmantošanas veidi. Mācību metodiskais materiāls palīdzēs saprast navigācijas sistēmas pamatprincipus, kuri galvenokārt risina praktiskus uzdevumus, nosakot kustīgo objektu atrašanās vietu, izdevīgāko maršrutu, kursu, ātrumu, veikto attālumu, vienlaicīgi sekojot visu šo datu precizēšanai.

Psiholoģija. Ētika

Turlaja Ligita, Saskarsmes būtība – VRK, 2010. – 47 lpp., att., tab., 21cm. Iešūta ar spirāli. Eksemplāru skaits – 22 Mācību metodiskais līdzeklis ir veidots saskarsmes mācību kursa apguvei, lai izceltu lielāku daudzveidību saskarsmes pamatu izpratnei ar indukcijas un dedukcijas palīdzību, kā dēļ tiek piedāvāts shematisks izkārtojums. Mācību līdzekļa mērķis ir piedāvāt daudzveidīgāku skatījumu uz saskarsmes psiholoģijas pamatjautājumiem.
Turlaja Ligita, Psiholoģija robežsargiem – VRK, 2005. – 80 lpp., att., tab., 30cm. Eksemplāru skaits – 83 Metodiskajā materiālā apkopota informācija par tēmām „Grupa”, „Pūlis”, „Konflikts”, „Izturēšanās simptomu analīze”, „Spriedze un negatīvās emocijas”...
Turlaja Ligita, Psiholoģija robežsargiem – VRS Rēzeknes robežsargu skola, 2002. – 28 lpp., 20cm. Eksemplāru skaits – 29 Tēmas „Verbālās un neverbālās uzvedības skaidrojums, pielietošana”, „Profilēšanas jēdziens”, „Jautājumi ceļotāju intervijās”...

Robežpārbaudes

Madžuls Juris, Transportlīdzekļu robežpārbaudes – VRK, 2009. – 116 lpp., att., tab., 21cm. Eksemplāru skaits – 10 Pieejams tikai lasītavā. Mācību metodiskā materiāla izklāstā ir apskatīti šādi galvenie jautājumi: preču, kravu, mantu un citu priekšmetu robežpārbaude
Madžuls Juris, Personu robežpārbaudes – VRK, 2009. – 56 lpp., att., 21cm. Eksemplāru skaits – 10 Mācību metodiskā materiāla izklāstā ir apskatīti šādi galvenie jautājumi: personu tiesības un pienākumi uz valsts robežas, dažādu kategoriju personu robežpārbaudes, personu izceļošanas/ieceļošanas atteikumi.

Valodniecība

Spridzāns Mārtiņš, Angļu valodas gramatika. Laiku veidošana un lietošana – VRK, 2014, att., tab., 56 lpp., 20cm. Eksemplāru skaits – 10 Mācību līdzekļa galvenais mērķis ir attīstīt un atvieglot VRK apgūstamo gramatikas laiku pareizu lietošanu. Mācību līdzeklī gramatikas skaidrojumi ir latviešu valodā, lai atvieglotu tēmas uztveri, bet piemēri ir angļu valodā, lai lasītājs varētu redzēt autentisku pielietojumu svešvalodā. Lai nostiprinātu apgūto tēmu, katrai gramatikas laika tēmai seko piemēri un praktiskie uzdevumi saistībā ar robežsargu aktivitātēm un profesionālo angļu valodas terminoloģiju.
Spridzāns Mārtiņš, Profesionālās angļu valodas terminoloģijas ilustrētā vārdnīca - VRK, 2014, att., tab., 60 lpp., 20cm. Eksemplāru skaits – 20 Mācību līdzeklis ir izstrādāts ar mērķi atvieglot un veicināt profesionālās angļu valodas terminoloģijas apguvi. Ilustrētajā vārdnīcā iekļautās tēmas ir saistošas gan Valsts robežsardzes koledžas kadetiem, gan Valsts robežsardzes amatpersonām profesionālas angļu valodas terminoloģijas zināšanu apguvei un pilnveidošanai. Ilustrēto vārdnīcu robežsargi un VRK kadeti var izmantot gatavojoties ikdienas pienākumu pildīšanai, gatavojoties nodarbībām, kā arī gatavojoties starptautiskajiem komandējumiem.
Soboļeva Diāna, Latviešu – krievu vārdnīca robežsargiem – VRK, 2014, 40 lpp., 20cm. Eksemplāru skaits – 50 Mācību metodiskais materiāls. Latviešu – krievu vārdnīcā robežsargiem ir apkopoti termini, kas attiecas uz robežšķērsošanu un visbiežāk ir izmantojami robežuzraudzībā un robežpārbaudēs. Terminu saturs balstās uz Valsts robežsardzes koledžas un Robežsargu skolas profesionālās terminoloģijas krievu valodā programmu vajadzībām. Vārdnīcā iekļautie termini ir izkārtoti alfabētiskajā secībā.
Spridzāns M., Madžule I., Žukova M., Angļu –latviešu, latviešu – angļu vārdnīca robežsargiem – VRK, Rēzekne, 2014., 76 lpp., 21cm Eksemplāru skaits – 100 Vārdnīcā ir apkopoti svarīgākie un visbiežāk izmantojamie angļu valodas termini saistībā ar robežsardzi, robežšķērsošanu un ceļošanas dokumentiem. Vārdnīcas mērķis standartizēt un veicināt profesionālās angļu valodas terminoloģijas apguvi Valsts robežsardzes koledžā, kā arī Valsts robežsardzes struktūrvienībās. Terminu saturs balstās uz Valsts robežsardzes koledžā īstenoto angļu valodas programmu vajadzībām, ES un Šengenas tiesību aktos lietoto terminoloģiju.
Žukova Marina, On Guard – VRK, 2011, 40 lpp., att., il., tab., 29cm. Eksemplāru skaits – 45 Darba burtnīca angļu valodas apguvei. Mācību līdzeklī iekļautās tēmas un uzdevumi palīdz sekmīgi apgūt angļu valodu VRK robežsargiem.
Soboļeva Diāna, Profesionālā terminoloģija vācu valodā – VRK, 2009, 52 lpp., 29cm. Eksemplāru skaits – 20 Mācību metodiskais materiāls ir izstrādāts un papildināts saskaņā ar 1. līmeņa Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” mācību kursa „Profesionālā terminoloģija vācu valodā” saturu. Mācību materiālu var izmantot gan Valsts robežsardzes koledžas pilna un nepilna laika studējošie, gan arī vācu valodas pasniedzēji. Mācību metodiskajā materiālā ir izstrādāti vairāki uzdevumi profesionālās terminoloģijas sekmīgai apguvei un studējošo vācu valodas zināšanu padziļināšanai.
Žukova Marina, Crossing borders Part 1 – VRK, 2007., 59 lpp., att., il., tab., 29cm. Eksemplāru skaits – 160 Darba burtnīca angļu valodas apguvei.
Žukova Marina, Crossing borders Part 2 – VRK, 2007., 43 lpp., att., il., tab., 29cm. Eksemplāru skaits – 147 Darba burtnīca angļu valodas apguvei.


Jūsu jautājumsPiesakies un 3 mēnešu laikā kļūsti par imigrācijas dienesta virsnieku


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 402492 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2023.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.