Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

REFLEKTANTU IEVĒRĪBAI! Apstiprināti jaunie "Uzņemšanas noteikumi pilna un nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2023.gadā" un "Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā 2022./2023.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze" (papilduzņemšana)"

Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
NORDPLUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Videonovērošana
Publiskie pasākumi
Sīkdatņu politika
Budžets

Par personas datu apstrādi Valsts robežsardzes koledžā
(Privātuma politika)Jūsu privātums un datu aizsardzība Valsts robežsardzes koledžai (turpmāk – Koledža) ir ļoti nozīmīgs. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, mēs esam izstrādājuši šo Privātuma politiku, lai pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un informētu Jūs par tiesībām un pienākumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.


1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

  1.1. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Datu subjektam (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs) informāciju par personas datu apstrādes mērķi (nolūku), tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un apstrādes termiņu Koledžas kā Pārziņa veiktajām personas datu apstrādēm, nodrošinot personas datu apstrādi Jums kā Datu subjektam pārredzamā veidā.
  1.2. Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citus piemērojamos normatīvos aktus privātuma un fizisko personu personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.
  1.3. Šī Privātuma politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, pa pastu, e-pastu, u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, tīmekļa vietnē, u.tml.) tie tiek apstrādāti.
  1.4. Ņemot vērā, ka Koledža pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveidojas, mēs laiku pa laikam varam mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Privātuma politika, grozījumi šajā Privātuma politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Privātuma politikā, norādītajā datumā. Lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, Privātuma politikas aktuālā redakcija tiks izvietota Koledžas tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv sadaļā Personas datu aizsardzība.

2. Personas datu apstrādes pārzinis

  2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Koledža, reģ. Nr. 90000014387, adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: 64603690, fakss: 64603681, e-pasts: vrk@rs.gov.lv.
  2.2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: vrk.das@rs.gov.lv, tālrunis: 27079370.

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

  3.1. Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Koledžas rīcībā esošo personu datu drošību. Koledža izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Koledža nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu Koledžas rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām.
  3.2. Koledža pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.
  3.3. Personas datu apstrādi veic tikai tās Koledžas amatpersonas un darbinieki, kuru amata (darba) pienākumos ietilpst veikt šādas darbības saskaņā ar amata aprakstu, darba līgumu, Valsts robežsardzes, Koledžas rīkojuma dokumentiem, atbilstoši Koledžai saistošo tiesību aktu prasībām un ievērojot personas datu apstrādes un drošības principus.
  3.4. Koledža veic personas datu apstrādi, ievērojot Regulas 5.pantā noteiktos personas datu apstrādes principus:
    ˗ nodrošina likumīgu, godprātīgu un datu subjektam pārredzamu datu apstrādi, tikai nolūka sasniegšanai nepieciešamajā minimālajā apjomā;
    ˗ nodrošina datu precizitāti, ja ir nepieciešams to atjauninot, kā arī dzēšot (iznīcinot) vai labojot neprecīzos datus;
    ˗ ievēro datu glabāšanas ierobežojumu, dzēšot (iznīcinot) datus, ja tie vairs nav vajadzīgi noteiktā nolūka sasniegšanai, izņemot gadījumus, kad ir jauni leģitīmi nolūki, kas var pamatot nepieciešamību datus glabāt ilgāk;
    ˗ neapstrādā datus tos nekonkrētiem nākotnes nolūkiem, kuru vajadzība nav izvērtēta un apstrādes uzsākšanai nepastāv tiesiskais pamats;
    ˗ nodrošina atbilstošo personas datu drošību un konfidencialitāti, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

4. Personas datu kategorijas

Personas dati tiek vākti gan no Datu subjekta, gan ārējām datu bāzēm un reģistriem. Koledžā tiek apstrādātas, galvenokārt, šādas personu datu kategorijas:
    ˗ identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), amats, struktūrvienība, foto);
    ˗ kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
    ˗ dati par iegūto izglītību un prasmēm (mācību ilgums, absolvētā izglītības iestāde, iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija, zināšanu vērtējumi, valodu prasmes dati);
    ˗ profesionālie dati, dati par darba pieredzi (CV un motivācijas vēstulē iekļautie dati, dati par nodarbošanos un darba vietām, amatiem);
    ˗ pārvaldības funkciju dati (rīkojuma dokumenti, faktu fiksējošie dokumenti, līgumi, sarakstes dokumenti, iekšējās aprites dokumenti, darbnespējas lapas);
    ˗ grāmatvedības dati (bankas konta rekvizīti, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati);
    ˗ darījuma (līguma) dati (darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids);
    ˗ dati saistībā ar izglītības programmu īstenošanu (nodarbību saraksti/uzskaites dati, zināšanu vērtējumi, pārbaudes darbi/protokoli);
    ˗ dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus un uzdevumus;
    ˗ tiesvedības dati (lietas numurs, veids, atbildētāja/prasītāja/ pieteicēja dati);
    ˗ fotoattēli un audiovizuālie ieraksti, kas uzņemti Koledžas un citos sabiedriskos pasākumos.

5. Personas datu apstrādes mērķi

Izpildot Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.978 „Valsts robežsardzes koledžas nolikums” definētās funkcijas un uzdevumus, Koledžas amatpersonas (darbinieki) personas datus apstrādā, galvenokārt, šādos nolūkos (nolūku kategorijas):
    ˗ personāla vadība, uzskaite un atlase;
    ˗ rīkojuma dokumentu, faktus fiksējošo dokumentu, līgumu, sarakstes dokumentu, iekšējās aprites dokumentu un arhīva pārvaldības nodrošināšana;
    ˗ grāmatvedības uzskaites nodrošināšana;
    ˗ formālās un neformālās izglītības programmu īstenošana;
    ˗ bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana;
    ˗ Robežsardzes vēstures izpēte un Robežsardzes muzeja krājuma veidošana;
    ˗ piekļuves tiesību nodrošināšana datortīkliem un informācijas sistēmām;
    ˗ publisko pakalpojumu sniegšana;
    ˗ publisko iepirkumu nodrošināšana;
    ˗ disciplinārlietu pārvaldība;
    ˗ tiesvedības nodrošināšana;
    ˗ videonovērošanas veikšana;
    ˗ Koledžas, Valsts robežsardzes pasākumu nodrošināšana, dalība citos publiskajos pasākumos, kā arī sabiedrības informēšana par Koledžas darbību;
    ˗ Koledžas personāla dalības nodrošināšana starptautiskajos pasākumos;
    ˗ informācijas sniegšana valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm.

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta galvenokārt balstoties uz šādiem Regulas 6.panta 1.punktā definētajiem pamatojumiem:
    ˗ lai izpildītu uz Koledžu attiecināmu juridisku pienākumu (izpildot ārējos normatīvos aktus);
    ˗ lai izpildītu uzdevumu, ko Koledža veic sabiedrības interesēs vai īstenojot tai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
    ˗ līgumu noslēgšanai un izpildei;
    ˗ leģitīmo interešu realizēšanai;
    ˗ Datu subjekta piekrišana.

7. Personas datu saņēmēju kategorijas

Koledžas personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām Koledža rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais (tiesiskais) pamats.

8. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Koledža var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai uz starptautisku organizāciju ar mērķi nodrošināt tās funkciju un uzdevumu izpildi.

9. Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Personas dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu Koledžas leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem.

10. Automatizētā lēmuma pieņemšana

Koledžā neveic automatizēto lēmumu pieņemšanu (profilēšanu).

11. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

  11.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, Koledža uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus.
  11.2. Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Datu subjekta sniegto piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. Koledža izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.
  11.3. Lai saņemtu papildus informāciju saistībā ar augstāk minēto tiesību īstenošanu un personas datu apstrādi un aizsardzību Koledžā, Datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums Koledžā rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai izmantojot elektronisko pastu, parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv atbilstoši Iesniegumu likumam.

12. Tiesības iesniegt sūdzību

  12.1. Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Koledžā veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie Koledžas, kā tas ir norādīts šīs Privātuma politikas 2. punktā.
  12.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses, tam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).


Jūsu jautājums


VRK Bibliotēkas nedēļa 2022

Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 394125 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 05.12.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.