Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

REFLEKTANTU IEVĒRĪBAI! 2022.gada 5.augustā apstiprināti grozījumi"Uzņemšanas noteikumos pilna un nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2022.gadā"
Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Videonovērošana
Publiskie pasākumi
Sīkdatņu politika
Budžets

FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA
VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽĀPersonas datu pārzinis: Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – Koledža), reģ.nr. 90000014387, adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: (+371) 64603690, fakss: (+371) 64603681, e-pasts: vrk@rs.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: vrk.das@rs.gov.lv.

Personas datu apstrādes nolūks: Koledžas pasākumu atspoguļošana Koledžas oficiālajā tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, citās tīmekļvietnēs un plašsaziņas līdzekļos ar mērķi informēt sabiedrību par Koledžas darbību, aktualitātēm un popularizēt Valsts robežsardzes un Koledžas tēlu, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: pasākumu fotografēšanas un filmēšanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir vajadzīga Koledžas leģitīmo interešu ievērošanai – atspoguļot organizēto pasākumu vai kuros ņem dalību, norisi.

Apstrādājamie personas dati: pasākumu laikā iegūtie fotoattēli un audiovizuālais materiāls ar personām, kuras nokļūst foto/videokameru uztveršanas zonā, tai skaitā Koledžas personāls un pasākumu apmeklētāji.

Informēšana par datu apstrādi: Koledža sniedz informāciju par Datu subjekta datu apstrādi pirms vai pasākumu laikā, kā arī tīmekļa vietnē www.vrk.rs.gov.lv.

Personas datu saņēmēji: Ņemot vērā, ka Datu subjekta dati var tikt publiskoti oficiālās interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos, lai informētu sabiedrību par Koledža darbību un aktualitātēm, fotoattēli un audiovizuālais materiāls būs pieejams plašākai sabiedrībai.

Personas datu nodošana uz trešo valsti: fotografēšanas un filmēšanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš: Koledža uzglabās iegūto informāciju līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Koledža informāciju, kura iegūta pasākumu laikā, izmantos arhīva veidošanai. Tādēļ attiecīgā informācija tiks glabāta pastāvīgi, ja vien Koledža nebūs atzinusi, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Koledžai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu. Ja Koledžas telpās vai organizētajos pasākumos ārpus tām notiek fotografēšana vai filmēšana, Datu subjektam ir tiesības iebilst pret fotoattēlu un audiovizuālā materiālu publicēšanu saziņas līdzekļos. Šādā gadījumā Datu subjektam iepriekš par to jāinformē Koledža. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Koledžas pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Koledžai, izvēloties, kādu informāciju publicēt, vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi nodrošinot, ka ar publikācijām netiks aizskartas Datu subjekta tiesības un brīvības. Koledža apzinās, ka nav zināmi visi fakti un apstākļi, kas var radīt ietekmi uz personas tiesību un brīvību apdraudējumu. Tādēļ, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības sazināties ar Koledžu un izteikt iebildumus vai priekšlikumus personas datu apstrādei.
Lai saņemtu papildus informāciju saistībā ar augstāk minēto tiesību īstenošanu un personas datu apstrādi un aizsardzību Koledžā, Datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums Koledžā rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai izmantojot elektronisko pastu, parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv atbilstoši Iesniegumu likumam.
Koledža izvērtēs Datu subjekta iesniegto pieprasījumu un sniegs atbildi atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām. Lūdzam ņemt vērā, ka Koledžai ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Koledža norāda uz saviem pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), sabiedrības interesēs vai leģitīmajiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.
Ja Datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses, tam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).Informatīvā zīme fotografēšanai un filmēšanaiJūsu jautājumsVRK Bibliotēkas nedēļa 2022

Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 377560 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 25.07.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.