Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

REFLEKTANTU IEVĒRĪBAI! 2022.gada 5.augustā apstiprināti grozījumi"Uzņemšanas noteikumos pilna un nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2022.gadā"
Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Videonovērošana
Publiskie pasākumi
Sīkdatņu politika
Budžets

VIDEONOVĒROŠANA
VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽĀ
Personas datu apstrādes pārzinis ir Koledža, reģ. Nr. 90000014387, adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: 64603690, fakss: 64603681, e-pasts: vrk@rs.gov.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: vrk.das@rs.gov.lv, tālrunis: 27079370.

Personas datu apstrādes nolūks: Koledžas īpašumā esošo objektu un teritorijas apsardzes nodrošināšana, personāla un apmeklētāju drošības nodrošināšana, kā arī nelikumīgas darbības novēršana, atklāšana un izmeklēšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama Koledžas leģitīmo interešu ievērošanai:
    ˗ apsardzes režīma nodrošināšana, t.sk. piekļuves kontrole Koledžas teritorijā;
    ˗ Koledžas, tās personāla un apmeklētāju īpašuma apsardzes nodrošināšana, t.sk. Koledžai, tās personālam un apmeklētājiem piederošo priekšmetu bojāšanas vai zādzības novēršana, atklāšana vai izmeklēšana;
    ˗ Koledžas personāla un apmeklētāju vitāli svarīgu interešu aizsardzība, t.sk. fizisku draudu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana;
    ˗ Koledžas iekšējās kārtības ievērošanas nodrošināšana, t.sk. pārkāpumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana.

Apstrādājamie personas dati: videonovērošanas ieraksti ar personām, kuras nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, tai skaitā Koledžas personālu un apmeklētājiem.

Informēšana par datu apstrādi: Koledža sniedz informāciju par Datu subjekta datu apstrādi ar informatīvām zīmēm pie objektu ieejām (videonovērošanas zonā) un labi redzamās vietās citviet teritorijā vai telpās, kur tiek veikta videonovērošana, kā arī tīmekļa vietnē www.vrk.rs.gov.lv.

Personas datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati var būt pieejamie Koledžas pilnvarotām amatpersonām (darbiniekiem), citiem tiesību subjektiem saistošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Personas datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati uz trešo valsti netiek nodoti.

Personas datu glabāšanas termiņš: videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, pēc tam tie tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Ja ieraksts satur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju, tas tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Koledžai veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežojumu, kā arī iebilst pret apstrādi.
Lai saņemtu papildus informāciju saistībā ar augstāk minēto tiesību īstenošanu un personas datu apstrādi un aizsardzību Koledžā, Datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums Koledžā rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai izmantojot elektronisko pastu, parakstot elektronisko iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai tiešsaistes formas portālā latvija.lv atbilstoši Iesniegumu likumam.
Koledža izvērtēs Datu subjekta iesniegto pieprasījumu un sniegs atbildi atbilstoši attiecīgu normatīvo aktu prasībām. Lūdzam ņemt vērā, ka videonovērošanas procesa specifikas dēļ nav iespējams labot, ierobežot, izdzēst noteiktas personas datus, jo datu vākšana un dzēšana notiek automātiski.
Ja Datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses, tam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).Informatīvā zīme videonovērošanai
Jūsu jautājumsVRK Bibliotēkas nedēļa 2022

Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 377556 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 25.07.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.