Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

SVARĪGA INFORMĀCIJA - Par robežsargu atlases rezultātiem nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2022.gadā
Par mums
Aktualitātes
2022.gads
2021.gads
2020.gads
2019.gads
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


2019.gada 18.decembrī

Norisinājās Valsts robežsardzes koledžas labdarības akcija


Šī gada nogalē Valsts robežsardzes koledžā norisinājās labdarības akcija „Ziemassvētki ikvienam no mums!”, kuras mērķis bija atbalstīt Rēzeknes novada speciālās pamatskolas audzēkņus.

Akcijas noslēgumā, šī gada 18.decembrī Valsts robežsardzes koledžas personāls un kadeti devās uz Rēzeknes novada speciālo pamatskolu, lai bērniem nogādātu sarūpētās dāvanas un iepriecinātu viņus ar skanīgu priekšnesumu.

Ziemassvētku vecīša un jautro rūķu lomā iejutās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti, kuri ikvienu klātesošo iesaistīja jautrās rotaļās un dejās. Svētku pasākumu ieskandināja Valsts robežsardzes koris, dziedot sirsnīgas Ziemassvētku dziesmas. Bet īpašas emocijas bērniem sagādāja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra kinologi un dienesta suņi, kuri demonstrēja suņu paklausības vingrinājumus, rādīja interesantus trikus un pat atrada noslēpto mantiņu Ziemassvētku vecīša zābakā.

Rēzeknes novada speciālās pamatskolas direktora Georga Ignatjeva vārdā, sakām lielu paldies ikvienam, kurš piedalījās labdarības akcijā un palīdzēja uzburt brīnumaino Ziemassvētku sajūtu viņu skolā un katra bērniņa sirdī.

Savukārt, mēs sakām lielu paldies Rēzeknes novada speciālās pamatskolas audzēkņiem par viņu skaisto koncertu un skolas vadībai – par sirsnīgo uzņemšanu!


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 16.decembrī

Valsts robežardzes koledžas personāls īstenoja Erasmus + mobilitātes


Pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas (VRK) saņemto finansējumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr.2019-1-LV01-KA103-060098 pieteiktajām aktivitātēm, š.g. decembrī Erasmus+ programmas ietvaros tika īstenotas 7 VRK amatpersonu mobilitātes (3 vispārējā personāla pārstāvjiem un 4 docētājiem). Laika posmā no:

• š.g. 2. līdz 6.decembrim VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Diāna Soboļeva, asistents majors Agris Labanovskis un asistents majors Jānis Stafeckis, kā arī Izglītības koordinācijas nodaļas galvenā inspektore majore Inta Madžule devās mobilitātē uz Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Sčitno). VRK akadēmiskā personāla mobilitātes ietvaros D.Soboļeva vadīja nodarbības Erasmus + programmas partnerizglītības iestādes studējošajiem par tēmu “Personu intervēšana. Nestandarta situācijas”, savukārt J.Stafeckis un A.Labanovskis lasīja tēmu “Cilvēku tirdzniecība. Situācija Latvijā un ārvalstīs. Cilvēku tirdzniecības upuru identificēšana un palīdzības sniegšana”. Dalība mobilitātē sekmēja VRK docētāju profesionālās kompetences pilnveidi, tika iegūta inovatīva pieredze un analizēta abu izglītības iestāžu labākā prakse mācību kursu satura pilnveidē, mācību metodiskajā darbībā, kas kopumā veicinās Valsts robežsardzes koledžas studiju procesa kvalitātes un robežsargu studiju rezultātu līmeņa pilnveidošanu. Vispārējā personāla mobilitātes laikā I.Madžule guva ieskatu un aktuālāko informāciju par Policijas akadēmijas plānotajiem un īstenotajiem ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, sadarbības jomām un tās stiprināšanu ar Erasmus + sadarbības partneriem, īpašu uzmanību veltot projektu pieteikšanas, izstrādes un īstenošanas specifikai un analīzei.

• no š.g. 3. līdz 6.decembrim VRK Informātikas un sakaru nodaļas vadītājs majors Vilnis Volcītis pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmiju Tallinā. Mobilitātes ietvaros V.Volcītis apskatīja nesen uzbūvēto akadēmijas ēku, ar uzņemošas iestādes atbildīgajām amatpersonām un darbiniekiem diskutēja par kiberdrošības jautājumiem un apsprieda kiberdrošības draudu novēršanas mehānismus. Vizītes laikā tika apskatīts arī jaunatklātais Inovāciju centrs.

• no š.g. 9. līdz 13.decembrim uz Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Sčitno) devās VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns un VRK Informātikas un sakaru nodaļas vecākais speciālists Sergejs Neščereckis. VRK docētāja mobilitātes tematika bija saistīta ar svešvalodas mācīšanās metožu pielietošanu un digitālo rīku izmantošanu, kā arī e-mācību jomas izpēti. Gatavojoties mobilitātei tika izstrādāti speciāli šim nolūkam paredzēti interaktīvi mācību materiāli, prezentācijas, kā arī zināšanu pārbaudes tiešsaistes tests par tēmu “Kriminoloģija un policijas darbs”. No docētāju un studējošo puses tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par šāda veida mācību metožu pielietošanas lietderību mācību procesa bagātināšanā, tādējādi sekmējot tēmas apguves ieinteresētību un mācību rezultātu sekmību. S.Neščereckis sadarbībā ar Policijas akadēmijas e-apmācības nodaļas amatpersonām analizēja un salīdzināja Valsts robežsardzes koledžas un Policijas akadēmijas e-vides platformas. Tika nodibināti sakari ar IT, e-mācību jomas un video apstrādes speciālistiem, perspektīviem turpmākās sadarbības projektiem un sekmīgai pieredzes apmaiņai.
Foto: VRK

Foto

2019.gada 16.decembrī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti deva zvērestu


Š.g. 13.decembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) 64 VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadeti svinīgi deva zvērestu. Kadeti uzsāka mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” š.g. septembrī.

Svinīgo zvēresta došanas pasākumu atklāja VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, noziņojot Valsts robežsardzes koledžas direktoram pulkvedim Marikam Petrušinam par kadetu gatavību zvēresta došanai. Pēc valsts himnas atskaņošanas kadeti nolasīja zvēresta tekstu un apliecināja to ar savu personisko parakstu.

Pasākuma noslēgumā viesi iepazinās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu, kā arī apskatīja Valsts robežsardzes vēsturisko ekspozīciju.


Foto: Dace Zariņa, VRK

Foto

2019.gada 12.decembrī

Sākusies ziemas uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no 2020.gada 2.janvāra līdz 24.janvārim pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”.

Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

• Viļakas pārvaldē – Garnizona ielā 19, Viļakā, tālr. 64501918;

• Ludzas pārvaldē – Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;

• Daugavpils pārvaldē – A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī, tālr. 65403749;

• Ventspils pārvaldē – Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604809;

• Rīgas pārvaldē – Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;

• Aviācijas pārvaldē – Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986

vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā „Reflektantiem” – Uzņemšanas noteikumi.

2019.gada 12.decembrī

Baltkrievijas Republikas delegācija viesojās Valsts robežsardzes koledžā


Š.g. 3.-5.decembrī Valsts robežsardzes koledžā notika Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežapsardzības dienesta institūta amatpersonu vizīte ar mērķi dalīties pieredzē mācību procesa organizēšanas un īstenošanas jomā, kā arī informācijas tehnoloģiju pielietošanā robežapsardzības personāla profesionālajā sagatavošanā.

Vizītes laikā Baltkrievijas Robežsardzes institūta amatpersonas tika iepazīstinātas ar Valsts robežsardzes koledžas uzdevumiem, darbību, struktūru, Valsts robežsardzes profesionālās sagatavošanas sistēmu kopumā, studiju un mācību procesa plānošanu, organizēšanu un īstenošanu, reflektantu atlases un uzņemšanas procesu, informācijas tehnoloģiju un elektroniskās apmācības pielietošanu Latvijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā.

Savukārt Baltkrievijas Robežsardzes institūta amatpersonas sniedza informāciju par aktualitātēm informācijas tehnoloģiju pielietošanā savā mācību iestādē.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 12.decembrī

Valsts robežsardzes koledžā viesojās delegācija no Ukrainas


Šonedēļ, laikā no 9. līdz 11.decembrim Valsts robežsardzes koledžā viesojās Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta delegācija ar mērķi gūt pieredzi mācību procesa organizēšanas un īstenošanas jomā, kā arī informācijas tehnoloģiju pielietošanā robežapsardzības personāla profesionālajā sagatavošanā. Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvji iepazinās ar Valsts robežsardzes koledžas darbību un mācību procesa organizēšanu.

Vizīte lika pamatus tālākai aktīvai sadarbībai starp mācību iestādēm, tika pieņemts lēmums uzsākt mācību iestāžu pasniedzēju apmaiņu, t.sk. paredzot pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu dokumentu izpētes jomā, kā arī uzaicināt Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta mācību iestāžu pārstāvjus uz VIII starptautisko zinātniski praktisko konferenci, kas norisināsies 2020.gada maijā.

Latvijas Republikas un Ukrainas dienestu sadarbība 2019.gadā tiek organizēta saskaņā ar „Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Ukrainas Valsts robežsardzes sadarbības plānu 2019.gadam”.


Foto: Dace Zariņa, VRK

Foto

2019.gada 11.decembrī

Valsts robežsardzes koledžā zvērestu dos 64 kadeti


Piektdien, š.g. 13.decembrī, Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas 64 kadeti svinīgi dos zvērestu.

Svinīgais zvēresta došanas pasākums norisināsies VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centrā, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Pasākuma sākums – plkst.12:00.

Zvēresta došanas pasākuma plāns:

- 11:15-11:55 – viesu sagaidīšana;

- 12:00-12:45 – VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu zvēresta došanas pasākumus;

- 12:45-12:50 – fotografēšanās;

- 13:00-13:30 – viesu iepazīšanās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu, VRK un VRK Profesionālās izglītības dienesta vadības pārrunas ar viesiem, Valsts robežsardzes vēstures muzeja apmeklēšana.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks V.Supe, tālr. 29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 10.decembrī

Valsts robežardzes koledžas personāla Erasmus + mobilitātes M. Romeris Univeritātē, Kauņā


Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2019-1-LV01-KA103-060098 pieteiktajām aktivitātēm no š.g. 25. līdz 28.novembrim Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Ainārs Cauņa un Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze Diāna Deņisova, kā arī no š.g. 2. līdz 5.decembrim Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste Liene Roze Zarembo mobilitātes ietvaros apmeklēja M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju Kauņā.

Docēšanas mobilitātes laikā pulkvežleitnants A.Cauņa uzņemošās universitātes studējošajiem lasīja lekcijas „Personāla vadības politika un stratēģija” un “Sociālās garantijas, to loma personāla motivācijā”. Kā atzīmēja docētājs, tad lekciju laikā universitātes studējošie aktīvi iesaistījās izvirzīto jautājumu apspriešanā, kas ļāva docētājam ne tikai nodot savu pieredzi, bet arī paplašināt savu redzesloku par Lietuvas robežsardzes dienestu un personāla motivēšanas jautājumiem un salīdzināt šo jautājumu interpretāciju abās kaimiņvalstīs. Piedalīšanās projektā bagātināja pedagoga un studējošo abpusējo pieredzi, uzlaboja svešvalodas zināšanas nodarbību sagatavošanās un realizācijas laikā, kā arī sniedza iespēju pedagogam pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju veidojot saskarsmi ar citas valsts tiesībsargājošo iestāžu studentiem un izvirzīto mācību procesa mērķu sasniegšanai, saskarsmes procesā lekciju laikā pārvarot komunikācijas barjeras.

Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes ietvaros Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze D.Deņisova, saskaņā ar mobilitātei izvirzītajiem uzdevumiem, iepazinās ar M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijas dokumentu aprites sistēmu un mehānismiem, guva ieskatu tādās jomās kā sabiedrības informēšana par notikumiem iestādē, iestādes tīmekļvietnes un kontu sociālajos tīklos uzturēšana un sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. Mobilitātes laikā gūtā pieredze tiks izmantota īstenojot sabiedrības informēšanu par pasākumiem Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā.

Personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes laikā Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste L.R.Zarembo iepazinās ar M.Romeris universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijas studiju procesa organizēšanu, izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem un kvalitātes novērtēšanas metodēm, kā arī ar pētījumu metodoloģisko, metodiski organizatorisko un tehnisko procedūru sistēmu un iespējām e-vidē. Analizējot mobilitātes laikā gūto pieredzi, mobilitātes dalībniece atzina, ka pieredzes apmaiņas vizīte bija vērtīga, jo tika sniegta vērtīga informāciju par informācijas tehnoloģijām un informatīvajām sistēmām studiju procesa organizēšanā, kas savukārt ļāva apzināt labāko praksi studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā Valsts robežsardzes koledžas partneriestādē.
Foto: VRK

Foto

2019.gada 10.decembrī

Valsts robežsardze pārliecinoši uzvar tuvcīņas sacensībās


Š.g. 6.decembrī Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra tuvcīņas zālē norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta tuvcīņas sacensības, kurās piedalījās arī Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu komandas, tai skaitā Valsts robežsardzes komanda. Sacensības noritēja divās kārtās: tuvcīņas paņēmienu demonstrējumi un cīņa pēc „Karatē–Do” noteikumiem, izmantojot aizsarglīdzekļus.

Komandu vērtējumā uzvarēja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietā ierindojās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda un 3.vietā - Rīgas Tehniskās universitātes komanda.

Savukārt individuālajā vērtējumā sacensībās godalgotās vietas ieguva:

- vīriešiem svara kategorijā līdz 75 kg 1.vietu - Rafails Činikailo (VRS Daugavpils pārvalde);

- vīriešiem svara kategorijā līdz 75 kg 3.vietu - Edgars Rušmanis (VRS Daugavpils pārvalde);

- vīriešiem svara kategorijā līdz 80 kg 1.vietu - Leonīds Kučinskis (VRS Daugavpils pārvalde);

- vīriešiem svara kategorijā līdz 85 kg 1.vietu - Aleksejs Paļčuns (VRS Aviācijas pārvalde);

- vīriešiem svara kategorijā līdz 85 kg 2.vietu - Vladislavs Agafonovs (VRS Ludzas pārvalde);

- vīriešiem svara kategorijā līdz 90 kg 1.vietu - Iļja Kņazevs (VRS Ludzas pārvalde);

- vīriešiem svara kategorijā virs 95 kg 1.vietu - Iļja Kudrjavcevs (VRS Aviācijas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā 3.vietu ieguva Elīna Oļipova (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: Atis Litaunieks, VRK

Foto

2019.gada 4.decembrī

Robežsargi gūst panākums sacensībās futbolā telpās


Š.g. 22.novembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensības futbolā (telpās), kurās 1.vietu godam izcīnīja Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda, 2.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda.

VRS komandā spēlēja – Atis Litaunieks, Ervīns Krainis, Sergejs Prokopkins (Valsts robežsardzes koledža), Aigars Bondars, Dmitrijs Silovs, Edgars Vjalkins, Ņikita Bovkuns (VRS Ludzas pārvalde), Maksims Siņicins, Jurijs Halimons, Aigars Solims, Elvis Bovins (VRS Daugavpils pārvalde) un Ervīns Ziemelis (VRS Viļakas pārvalde).

Š.g. 29.novembrī Rīgā, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra zālē norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības futbolā telpās (sievietēm), kurās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda izcīnīja 1.vietu, Valsts policijas koledžas komanda – 2.vietu, Rīgas pašvaldības policijas komanda – 3.vietu un VRS komanda – 4.vietu.

VRS komandas sastāvā spēlēja: Daniela Degle, Anastasija Rigusa (Valsts robežsardzes koledža), Jana Bulmeistere, Jevgēnija Arzubova, Evija Borise (VRS Rīgas pārvalde), Kristiāna Zvērbule (VRS Daugavpils pārvalde), Elīna Oļipova un Diāna Novikova (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: VRK

Foto

2019.gada 2.decembrī

Baltkrievijas Republikā tikās robežapsardzības mācību iestāžu vadītāji


No š.g. 26.novembra līdz 28.novembrim Baltkrievijas Republikā, Brestā notika Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības mācību iestāžu vadītāju tikšanās. Tikšanās laikā tika apmeklēts Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības institūta Mācību centrs Brestā un Lidas 1.vidusskola, kur ir izveidota robežsargu klase, kā arī pārrunāti robežsargu profesionālās sagatavošanas procesa jautājumi un apspriestas sadarbības attīstības iespējas.

Saskaņā ar Valsts robežsardzes 01.11.2019. pavēli Nr.1792 „Par apbalvošanu sakarā ar Valsts robežsardzes 100.gadadienu” un sakarā ar nozīmīgu atbalstu un ieguldījumu Latvijas Valsts robežsardzes attīstībā un uzdevumu izpildē tika apbalvots Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības institūta priekšnieks pulkvedis Sergei Zhilinsky ar Valsts robežsardzes apbalvojumu - „Par nopelniem Valsts robežsardzes attīstībā”, kuru tikšanās laikā svinīgi pasniedza Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins.


Foto: VRK

Foto

2019.gada 22.novembrī

Norisinājās Valsts robežsardzes koledžas svinīgā sanāksme


Š.g. 21.novembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” aktu zālē norisinājās svinīgā sanāksme par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai un Valsts robežsardzes dibināšanas 100.gadadienai.

Svinīgās sanāksmes sākumā klātesošos uzrunāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins un Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieka (Galvenās pārvaldes priekšnieks) pienākumu izpildītāja pulkvežleitnante Solvita Tocs-Macāne.

Svinīgās sanāksmes laikā tika sveiktas un godinātas Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas un darbinieki par priekšzīmīgu dienesta (darba) uzdevumu izpildi, izrādīto centību un iniciatīvu, teicamiem dienesta (darba) pienākumu izpildes rezultātiem, ieguldījumu Valsts robežsardzes pozitīvā tēla veidošanā, nevainojamu dienesta pienākumu izpildi un izciliem sasniegumiem atsevišķu Valsts robežsardzes uzdevumu izpildē, nozīmīgu personisko ieguldījumu Valsts robežsardzei izvirzīto uzdevumu īstenošanā.

Sakarā ar Valsts robežsardzes dibināšanas 100.gadadienu un par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Valsts robežsardzes attīstībā ar Valsts robežsardzes apbalvojumu - „Latvijas Valsts robežsardzei 100” tika apbalvoti:

• Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk - VRK) direktors pulkvedis Mariks Petrušins;

• VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvežleitnants Aigars Zvaigzne;

• VRK vecākais speciālists Jānis Kononovs;

• VRK Izglītības un koordinācijas nodaļas vadītāja pulkvežleitnante Daiga Kupcāne;

• VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Iveta Adijāne;

• VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Juris Madžuls;

• VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore majore Inta Pokule;

• VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Valentīns Buls;

• VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Guntis Dukšta;

• VRK Vispārizglītojošo katedras docente pulkvežleitnante Marina Žukova;

• VRK Vispārizglītojošo katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns;

• VRK Bibliotēkas nodaļas vadītāja Aija Kijaha;

• VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Lomanovska;

• VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe;

• VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas komandieris majors Sergejs Nazarovs;

• VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas komandieris majors Arnolds Kalnačs;

• VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas komandieris kapteinis Māris Jefremovs;

• VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns;

• VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākais inspektors virsleitnants Guntars Apinis;

• VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākais inspektors virsleitnants Sergejs Gailums;

• VRK Informātikas un sakaru nodaļas vadītājs majors Vilnis Volcītis;

• VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Nikolajs Soboļevs;

• VRK Apsardzes nodaļas priekšnieks majors Sergejs Počkajevs;

• VRK Apsardzes nodaļas inspektors virsniekvietnieks Genādijs Timofejevs;

• VRK Finanšu un plānu nodaļas vadītāja Velta Grecka;

• VRK Administratīvās nodaļas vadītāja Ilze Bikovska;

• VRK Profesionālās un taktiskās apmācību centra priekšnieks majors Rolands Boiko.

Svinīgās sanāksmes laikā uzstājās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” folkloras kopa „Vīteri”, ģitāristu ansamblis un vokālās studijas soliste Liāna Saule.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 19.novembrī

Valsts robežsardzes koledžas personāls piedalījās svētku pasākumos


Š.g. 18.novembrī visā Latvijā plaši tika svinēta Latvijas valsts 101 dzimšanas diena, kura tiek atzīmēta ar dažādiem pasākumiem. Svētku pasākumos iesaistījās arī Valsts robežsardzes koledžas personāls.

Rīgā, 11.novembra krastmalā norisinājās svinīgā Nacionālo bruņoto spēku parāde, kurā piedalījās arī Valsts robežsardzes koledžas vienība, ko pārstāvēja 31 robežsargs. Vienību vadīja Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) direktors pulkvedis Mariks Petrušins.

VRK pārstāvji piedalījās Valsts robežsardzes tematiskajā izstādē, kuru varēja apskatīt Rīgas pasažieru terminālā. Apmeklētājiem tika demonstrēta Valsts robežsardzes tehnika, tehniskie un speclīdzekļi, ieroči. Klātesošie varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā arī apskatīt trauksmes grupas ekipējumu.

VRK personāls piedalījās arī Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienas svinībās Rēzeknē, iesaistoties svētku gājienā no pieminekļa „Latgales kongresam 100” līdz piemineklim „Vienoti Latvijai” un svētku saietā „Ar sirdi brīvā Latvijā”.


Foto: VRK

Foto

2019.gada 12.novembrī

Izstādes „Latvijas valsts robežsardzei - 100” atklāšana


Š.g. 8.novembrī Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji piedalījās Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem veltītajā sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākumā Latgales Kultūrvēstures muzejā un apmeklētājiem piedāvāja ar robežsarga profesiju saistītas aktivitātes. Pasākumā laikā par godu Valsts robežsardzes 100.gadadienai tika atvērta Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas, Latgales Kultūrvēstures muzeja un Ludzas Novadpētniecības muzeja kopīgā izstāde „Latvijas valsts robežsardzei - 100”, kas būs skatāma līdz š.g. 30.novembrim.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 11.novembrī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti piedalījās lāpu gājienā


Godinot Latvijas brīvības cīnītājus un karavīrus, Valsts robežsardzes koledžas kadeti š.g. 11.novembrī iesaistījās Zemessardzes 3.Latgales brigādes organizētajā lāpu gājienā par godu Lāčplēša dienai no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles līdz Latgales atbrīvošanas piemineklim „Vienoti Latvijai”, kur notika svinību saiets „Par Latviju”.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 06.novembrī

Noskaidrotas labākās robežsargu telpu futbola komandas


Šī gada 1.novembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) čempionāta sacensības futbolā (telpās).

Sacensībās 1.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – VRS Ludzas pārvaldes komanda un 3.vietu – Valsts robežsardzes koledžas komanda.


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2019.gada 31.oktobrī

Norisinājās koncertu cikls par godu Valsts robežsardzes simtgadei


Ir noslēdzies vērienīgs un skanīgs Valsts robežsardzes 100.gadadienas pasākums – Valsts robežsardzes kora (turpmāk – koris) koncertu cikls. Kora diriģentes Kristīnes Zeltiņas vadībā koris no šī gada 24. līdz 30.oktobrim sniedza koncertus gan kopā ar Nacionālo bruņoto spēku, gan Jūras spēku orķestri un solistiem Ingaru un Artūru Puncuļiem, Elvitu Vilku un Māri Jefremovu četrās Latvijas pilsētās – Ventspilī, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī.

Koncerti aizkustināja klausītājus ne tikai ar izpildījumu, bet arī ar sirsnīgajiem dziesmu tekstiem par mūsu skaisto dzimteni, tās sargāšanu un mīlestību pret to.

Koncerta programma tika veidota no trim blokiem, kuros klausītāji varēja baudīt ne tikai atsevišķus kora un orķestra skaņdarbus, bet klausīties arī kora, orķestra un solistu kopīgos priekšnesumus. Koncertu laikā tika veikts neliels ieskats Valsts robežsardzes vēsturē, kā arī Valsts robežsardzes pārstāvji uzrunāja apmeklētājus, starp kuriem kuplā skaitā bija pulcējušies bijušie robežsargi. Pēc viņu atsauksmēm koncerts bija saviļņojošs un sirsnīgs.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 28.oktobrī

Iekšlietu ministrijas čempionātā uzvaru izcīna Valsts robežsardzes komanda


Turpinoties Iekšlietu ministrijas 2019.gada čempionātam, š.g. 25.oktobrī Rīgā, Veselības un sporta centra šautuvē norisinājās sacensības šaušanā. Sacensībās piedalījās Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu komandas, tai skaitā arī Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā godalgoto 3.vietu ieguva Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde), savukārt sieviešu grupā 2.vietu ieguva Sanita Ļahnoviča (VRS Ludzas pārvalde) un 3.vietu – Edīte Barsova (VRS Viļakas pārvalde).

Kopvērtējumā sacensībās uzvarēja Valsts robežsardzes komanda, savukārt 2.vietā ierindojās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda un 3.vietā – Rīgas pašvaldības policijas komanda.

VRS komandu pārstāvēja Gaļina Jupatova (VRS), Sanita Ļahnoviča, Vitālijs Ščolkins, Aleksandrs Pavlovskis, Ivans Iščenko, Edagrs Urtāns, Iļja Kņazevs (VRS Ludzas pārvalde), Pjotrs Krukovskis, Artjoms Grigorjevs, Juris Dudarevs, Pāvels Bulanovs (VRS Daugavpils pārvalde), Roberts Kaļva, Edīte Barsova (VRS Viļakas pārvalde) un Sergejs Nazarovs (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: V.Zipka, VRK

Foto

2019.gada 25.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžas personāls ziedo asinis


Š.g. 24.oktobrī Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli organizēja asins donoru dienu, kurā piedalījās vairāk nekā 60 Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu un darbinieku. Valsts robežsardzes koledžas personāls nodeva 29 litrus asiņu, ar ko var izglābt pat 170 cilvēku dzīvības.

Donoru diena ir ikgadēja tradīcija, ko Valsts robežsardzes koledža īsteno jau vairākus gadus un ir vieni no aktīvākajiem donoriem Rēzeknē.


Foto: D.Lomanovska, VRK

Foto

2019.gada 23.oktobrī

Valsts robežsardzes čempionāts turpinās ar sacensībām tuvcīņā


Turpinoties Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2019.gada čempionātam, š.g. 18.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās sacensības tuvcīņā, kurās savā starpā sacentās labākie VRS teritoriālo pārvalžu un VRK tuvcīņas speciālisti.

Saskaņā ar sacensību nolikumu, dalībnieki vispirms demonstrēja savas prasmes tuvcīņas paņēmienu pārvaldīšanā. Tad otrajā kārtā norisinājās cīņas pēc Karatē – Do noteikumiem, izmantojot aizsarglīdzekļus.

Pēc tuvcīņas paņēmienu paraugdemonstrējumiem vīriešu grupā 1.vietu ieguva Iļja Kudrjavcevs (VRS Aviācijas pārvalde), 2.vietu – Andrejs Isakovs (VRS Daugavpils pārvalde) un 3.vietu – Rafails Činikailo (VRS Daugavpils pārvalde).

Čempionāta ietvaros atsevišķi tika organizēta arī sieviešu spēkošanās absolūtajā svara kategorijā un tikai tuvcīņas paņēmienu demonstrēšanā, kur 1.vietu ieguva Marija Kintija Lagune (VRK), 2.vietu – Agnese Japiņa (VRK) un 3.vietu – Elīna Ruško (VRK).

Spēkošanās vīriešu grupā norisinājās šādās svaru kategorijās: 70, 75, 80, 85, 90, 95 un virs 95 kg, kur spēcīgākie bija:

- svara kategorijā līdz 70 kg: 1.vietu izcīnīja Vladislavs Baranovs (VRK) un 2.vietu – Elvis Poikāns (VRK);

- svara kategorijā līdz 75 kg: 1.vietu izcīnīja Jānis Stepiņš (VRK), 2.vietu – Valdis Bernatovičs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Oskars Stačs (VRS Viļakas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 80 kg: 1.vietu izcīnīja Andrejs Isakovs (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Rafails Činikailo (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Konstantīns Korklis (VRS Ludzas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 85 kg: 1.vietu izcīnīja Leonīds Kučinskis (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Sergejs Ivanovs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Vladislavs Agafonovs (VRS Ludzas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 90 kg: 1.vietu izcīnīja Iļja Kņazevs (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietu – Andrejs Mašņikovs (VRS Viļakas pārvalde), 3.vietu – Jānis Gorodničijs (VRS Viļakas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 95 kg: 1.vietu izcīnīja Mihails Čemis (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Dmitrijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Aigars Cīrulis (VRS Viļakas pārvalde);

- svara kategorijā virs 95 kg: 1.vietu izcīnīja Iļja Kudrajvcevs (VRS Aviācijas pārvalde), 2.vietu – Jānis Siliņš (VRS Ventspils pārvalde), 3.vietu – Pāvels Rogožins (VRS Daugavpils pārvalde).

Komandu kopvērtējumā 1.vietā ierindojās VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietā – VRK komanda un 3.vietā – VRS Viļakas pārvaldes komanda.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 17.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes sēdē ievēl jaunu pašpārvaldes vadību


2019.gada 17.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā notika plānotā Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes sēde, kurā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – VRK Prof.ID) Trešās mācību rotas kadeti.

Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes nolikumu ar atklāto balsojumu no studējošo vidus tika ievēlēta Studējošo pašpārvaldes valde, Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāvs, kā arī Latvijas koledžu asociācijas biedri.

Studējošo pašpārvaldes valdes sastāvā tika ievēlēti:

• priekšsēdētājs – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets kaprālis Salvis Dille;

• priekšsēdētāja vietniece – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Monta Priedola;

• sekretāre – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Anna Pugeja;

• pārstāvji kultūras darbības jomā:

• VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets seržants Ivo Bērziņš;

• VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Zita Kreinerte;

• pārstāvji sporta darbības jomā:

• VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets seržants Konstantīns Marčenko;

• VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Solvita Ekmane.

Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāvā tika ievēlēti:

• VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets kaprālis Salvis Dille;

• VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Monta Priedola.

Darbībai Latvijas koledžu asociācijā tika ievēlēti:

• VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Monta Priedola;

• VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets seržants Ivo Bērziņš.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 15.oktobrī

Robežsargi sacenšas šaušanas vingrinājumos


Piektdien, 11.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra šautuvē tika aizvadītas Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) čempionāta sacensības šaušanā.

Sacensībās VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils, Aviācijas pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas komandu dalībnieki sacentās trijos vingrinājumos: „Ātršaušana – divas sērijas ar aptveres maiņu”, „Ātršaušana – divas sērijas norādītajās zonās” un „Noziedznieku vajāšana”.

Komandu vērtējumā 1.vietu izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes komanda, 2.vietu – VRS Daugavpils pārvaldes komanda un 3.vietu – VRS Viļakas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā 1.vietu ieguva Pjotrs Krukovskis (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Edgars Urtāns (VRS Ludzas pārvalde) un 3.vietu – Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde).

Savukārt sieviešu grupā 1.vietu ieguva Sanita Ļahnoviča (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietu – Edīte Barsova (VRS Viļakas pārvalde) un 3.vietu –Gaļina Jupatova (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 11.oktobrī

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/127. Projekta izpildītājs ir pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. Artūrs Gaveika. Projekta sadarbības partneris ir Valsts robežsardzes koledža. Projekta ietvaros tika veikta Valsts robežsardzes personāla otrā aptauja, lai noskaidrotu Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) viedokļus par juridiskās prakses un normatīvā regulējuma problemātiku nelegālās imigrācijas ierobežošanā, kā arī Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) lomu patvēruma meklētāju (bēgļu) un citu personu tiesību aizstāvībā.

Kopumā jāsecina, ka lielākā daļa Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) uzskata, ka ārējais tiesiskais regulējums gan nelegālās imigrācijas ierobežošanas jomā, gan patvēruma un bēgļu jomā ir sakārtots. Aptaujāto atbildes norādīja, ka lielākās problēmas sagādā tieši šo tiesību aktu vienota izpratne un vienveidīga piemērošana praktiskajās situācijās gan Valsts robežsardzes struktūrvienībās, gan citās sadarbības institūcijās. Aptaujātie uzskata, ka attiecībā uz patvēruma un bēgļu jomu, Valsts robežsardzes amatpersonas spēj kvalitatīvi veikt darbības, kas nepieciešamas patvēruma procedūras ietvaros un Valsts robežsardzes kapacitāte, Valsts robežsardzes amatpersonu zināšanas un prasmes ir pietiekamas efektīvas patvēruma procedūras īstenošanai.

Galvenie ieteikumi tiesiskā regulējuma uzlabošanā un vienveidīgā piemērošanā bija saistīti ar nepieciešamību pēc normatīvo aktu skaidrojuma, lai visās gan Valsts robežsardzes struktūrvienībās, gan citās sadarbības institūcijās, kas ir saistītas ar nelegālās imigrācijas ierobežošanu un patvēruma jomu, būtu vienota izpratne. Tika norādīts, ka būtu nepieciešamas apmācības gan Valsts robežsardzes struktūrvienībās, gan kopīgas apmācības ar sadarbības partneriem, kurās tiktu skaidrots tiesiskais regulējums, papildus pieaicinot konkrētās jomas ekspertus.

Pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 Sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžas pārstāve (eksperte) Mg. iur. Iveta Adijāne

2019.gada 2.oktobrī

Norisinājās XVII robežsargu norīkojumu sacensības


Š.g. 24. – 26.septembrī Valsts robežsardzes koledžā norisinājās Valsts robežsardzes XVII robežsargu norīkojumu sacensības.

Sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas, Aviācijas pārvalžu komandas un Valsts robežsardzes koledžas komanda. Papildus tam, sacensībās piedalījās Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas Robežsardzes komandas (atsevišķos sacensību kontroles punktos, ārpus kopējā vērtējuma), kā arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu „Valsts robežas drošība”.

Sacensības norisinājās trīs dienas, kuru laikā komandas veica noteiktā secībā 13 kontroles punktus. Komandas uzstājās ar prezentāciju par tēmu „Robežsargs nākamajā simtgadē. Izaicinājumi jaunajām paaudzēm”, veica svešvalodas (angļu) zināšanu pārbaudi, ieguva personas biometrijas datus, pārbaudīja transportlīdzekļus un personas, sniedza pirmo palīdzību cietušajiem un veica veiklības braucienus ar automašīnu.

Komandas ar topogrāfiskās kartes palīdzību meklēja kontrolpunktus, veica dažādus uzdevumus, pārvietojoties pa distanci, kā arī sacentās konkursā „Robežsargu prāta veiklība” un praktiskā šaušanā.

Valsts robežsardzes XVII robežsargu norīkojumu sacensībās godalgoto 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes komanda un 3.vietu – Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes komanda.

Kopējā vērtējumā ar Valsts robežsardzes koledžas un ārzemju komandu dalību labākos rezultātus uzrādīja Valsts robežsardzes koledžas komanda, bet Lietuvas komanda palika 4.vietā.

Sacensību mērķis ir pilnveidot un nostiprināt robežsargu profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas, veicot robežkontroli un imigrācijas kontroli.


Foto: D.Lomanovska, VRK

Foto

2019.gada 30.septembrī

Robežsargiem bronza Iekšlietu ministrijas sacensībās vieglatlētikas krosā


Š.g. 27.septembrī Rīgā, Šmerļa meža trasē tika organizētas Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensības vieglatlētikas krosā.

Komandu vērtējumā piecu komandu konkurencē 1.vietu ieguva Valsts policijas komanda, 2.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu - Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda.

Valsts robežsardzes komandu pārstāvēja: Vitālijs Glods, Aleksejs Seļskis, Ainārs Mizāns, Jurijs Halimons, Eduards Kormiļcevs, Anna Osipova (VRS Daugavpils pārvalde), Zanda Mihailova (VRS Viļakas pārvalde), Sandris Balinskis (VRS Ventspils pārvalde), Aleks Vasiļjevs (VRS Rīgas pārvaldes), Edgars Urtāns (VRS Ludzas pārvalde), Edgars Prusaks (VRS), Vjačeslavs Mihailovs, Monta Priedola, Sandra Dervinika (Valsts robežsardzes koledža).

Individuālajā vērtējumā vīriešu veterānu grupā 2.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektors (kinologs) virsniekvietnieks Aleksejs Seļskis.

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā 2.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadete kaprāle Monta Priedola.

Par VRS vieglatlētikas krosa izlases komandas pārstāvi sacensībās nozīmēta VRS Ludzas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta galvenā inspektore kapteine Agrita Kliģe.


Foto: A.Kliģe, VRS

Foto

2019.gada 27.septembrī

Valsts robežsardzes čempionāta vieglatlētikas krosā sacensību rezultāti


Turpinoties Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2019.gada spartakiādei, š.g. 20.septembrī Rīgā, Šmerļa meža trasē tika organizētas VRS čempionāta sacensības vieglatlētikas krosā.

VRS, VRS teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas robežsargi veica vairākas distances: vīrieši – 3000 m, vīrieši (veterāni) – 1000 m, sievietes – 1000 m un sievietes (veterānes) – 1000 m.

Komandu vērtējumā 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – VRS Ludzas pārvaldes komanda un 3.vietu – VRS Rīgas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvaru izcīnīja Jurijs Halimons (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietā ierindojās Edgars Urtāns (VRS Ludzas pārvalde) un 3.vietā – Vjačeslavs Mihailovs (Valsts robežsardzes koledža).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā uzvarēja Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu izcīnīja Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde) un 3.vietu – Sandris Balinskis (VRS Ventspils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā 1.vietā ierindojās Monta Priedola (Valsts robežsardzes koledža), 2.vietā – Zanda Mihailova (VRS Viļakas pārvalde) un 3.vietā – Sandra Dervinika (Valsts robežsardzes koledža).

Individuāli sieviešu - veterānu grupā uzvarēja Tatjana Tarasova (VRS Aviācijas pārvalde), 2.vietā ierindojās Līga Endlere (VRS) un 3.vietā – Agrita Kliģe (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 25.septembrī

Valsts robežsardzes koledžā turpinās darbs pie rokasgrāmatas izstrādes


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Stratēģiskās partnerības projekta “Eiropas robežu dienestu sadarbība šaušanas instruktoru kompetenču uzlabošanai šaušanas apmācībā” (Nr. PL01-KA202-051167)” ietvaros š.g. 16.-20.septembrī Valsts robežsardzes koledžā tika rīkota otrā starptautiskā sanāksme, kuras laikā sadarbībā ar partneriestādēm (Polijas Republikas Robežsargu mācību centru Kentšinā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolu Medininkai un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju) tika turpināts darbs pie rokasgrāmatas "Labākās prakses rokasgrāmata šaušanas apmācības jomā" izstrādes.

Sanāksmes laikā tika pabeigta materiāla izstrāde par pirmajiem diviem satura plāna punktiem „Ievads” un „Drošības noteikumi”. Tika uzsākts darbs pie nākamās rokasgrāmatas nodaļas "Šaušanas tehnikas".
Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 18.septembrī

XIV Starptautisko kinologu biatlona sacensību „Latvija 2019” rezultāti


Š.g. 14.septembrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā „Janopole” norisinājās XIV Starptautiskās kinologu biatlona sacensības „Latvija 2019”. Sacensībās piedalījās 34 Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Baltkrievijas, Moldovas, Igaunijas un Lietuvas robežapsardzības iestāžu kinologi ar dienesta suņiem, kā arī 37 civilie Latvijas kinologi ar suņiem. Sacensības noritēja 4 kategorijās: „Profesionālā klase A” – Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar suņiem, kuri ir apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargkostīmā, „Profesionālā klase B” – Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar suņiem, kuri nav apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargkostīmā, „Tautas klase A” – civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri ir apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē un „Tautas klase B” – civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri nav apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

Saskaņā ar uzrādītajiem rezultātiem individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē A” vīriešu konkurencē 1.vietu izcīnīja Aleksejs Seļskis ar dienesta suni „Breds” (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Vitālijs Linga ar dienesta suni „Smoki” (Baltkrievija) un 3.vietu –Vladislav Konon ar dienesta suni „Grom” (Baltkrievija). Individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē A” sieviešu konkurencē 1.vietā ierindojās Zanda Mihailova ar dienesta suni „Briana Robežas Sargs” (VRS Viļakas pārvalde), 2.vietā – Jekaterina Stepaņuka ar dienesta suni „Ares” (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietā –Asta Drabuniene ar dienesta suni „Ida Saules Vilkas” (Lietuva). Komandu vērtējumā „Profesionālajā klasē A” 1.vietu izcīnīja Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas kinologu izlases komanda, 2.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes kinologu komanda un 3.vietu – Moldovas Robežpolicijas kinologu komanda.

Individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē B” vīriešu konkurencē 1.vietu izcīnīja Iļja Poprockij ar dienesta suni „Faer” (Baltkrievija), 2.vietu – Nikola Lungu ar dienesta suni „Regina” (Moldova), 3.vietu –Fiodor Pascari ar dienesta suni „Feea” (Moldova). Individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē B” sieviešu konkurencē 1.vietu ieguva Diana Pavliniča ar dienesta suni „Fabi” (Baltkrievija), 2.vietu – Santa Prole ar dienesta suni „Upsi Robežas Sargs” (VRS Viļakas pārvalde) un 3.vietu – Velga Dombrovska ar dienesta suni „Grey” (VRS Rīgas pārvalde). Komandu vērtējumā „Profesionālajā klasē B” 1.vietu izcīnīja Baltkrievijas Robežapsardzības Komitejas kinologu komanda, 2.vietu – Moldovas Robežpolicijas kinologu komanda un 3.vietu – Moldovas Valsts Drošības dienesta kinologu komanda.

Savukārt individuālajā vērtējumā vīriešu konkurencē „Tautas klasē A” 1.vietu izcīnīja Sergejs Pranckuns ar suni „Nords”, 2.vietu – Raivis Podrezovs ar suni „Rocky” un 3.vietu – Guntis Stankevičs ar suni „Uran”. Individuālajā vērtējumā sieviešu konkurencē „Tautas klasē A” 1.vietu izcīnīja Svetlana Andreicēna ar suni „Brūss”, 2.vietu – Diāna Spirodovskaja ar suni „Eho” un 3.vietu – Liene Zariņa ar suni „Darka”. Komandu vērtējumā - „Tautas klasē A” uzvarēja komanda „REMIS 1”, 2.vietu ieguva komanda „Dodkepu.lv”, 3.vietu – komanda „Lietuvos kinologijos centras”.

Individuālajā vērtējumā vīriešu konkurencē „Tautas klasē B” 1.vietā ierindojās Aleksandrs Marjonovs ar suni „Joker”, 2.vietā – Andris Mežgailis ar suni „Bārts” un 3.vietā – Armands Midegs ar suni „Patrik”. Individuālajā vērtējumā sieviešu konkurencē „Tautas klasē B” 1.vietu izcīnīja Beatrise Bikovska ar suni „Kim”, 2.vietu – Evija Černiševa ar suni „Moris” un 3.vietu – Alise Putraima ar suni „Rūcis”. Komandu vērtējumā „Tautas klasē B” 1.vietu izcīnīja komanda „Lūšu ķepas”, 2.vietu – komanda „Dodkepu.lv” un 3.vietu – komanda „REMIS 2”.

Bērnu (līdz 12 gadu vecumam) konkurencē 1.vietu izcīnīja Valters Beļikovs ar suni „Dora” un 2.vietu – Letīcija Zariņa ar suni „Landa”. Bērnu (no 13 līdz 17 gadu vecumam) konkurencē 1.vietu izcīnīja Annija Dektereva ar suni „Fiba”, 2.vietu – Artūrs Beļikovs ar suni „Brenda” un 3.vietu – Amanda Lapsa ar suni „Grēta”.

Valsts robežsardzes koledža izsaka pateicību par atbalstu sacensību organizēšanā sadarbības partneriem – VAS „Latvijas Valsts meži” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 16.septembrī

Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā un vispārēja personāla mobilitāte Paikusē (Igaunijā)


Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors majors J.Madžuls un Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors V.Supe, pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas saņemto finansējumu Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projektam “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” 2018./2019.ak.g. (Nr. 2018-1-LV01-KA103-046740), laika posmā no 2019.gada 9.septembra līdz 11.septembrim piedalījās docētāju un vispārējā personāla mobilitātes ietvaros īstenotajā aktivitātē Paikusē, Igaunijā.

Mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Valsts robežsardzes koledžas sadarbības partneri Igaunijā – Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžu, lai nodibinātu ciešākus kontaktus perspektīvai sadarbībai un pieredzes apmaiņai tiesībsargājošo iestāžu studiju procesa īstenošanas un dienesta organizācijas jomās. Majors J.Madžuls viesaugstskolas studentiem docēja lekciju par profilēšanas tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Majors V.Supe, kā vispārējā personāla pārstāvis, iepazina Igaunijas kolēģu pieredzi tiesībsargājošo iestāžu kadetu un studējošo profesionālās sagatavošanas un dienesta organizācijas jautājumos: dienas kārtība, darba organizācija, kadetu sadzīves apstākļi, iekšējās kārtības uzraudzība, kadetu mācību kontroles un sekmju rezultātu uzlabošanas mehānismi, kadetu fiziskās sagatavotības kontroles mehānismi, kadetu un studentu patriotiskās attieksmes audzināšanas pasākumi, sporta un sabiedriskās aktivitātes, Studentu padomes darbs.

Mobilitātes laikā gūtā pieredze, informācija tiks izmantota Valsts robežsardzes koledžā organizējot dienestu un īstenojot mācību procesu.
Foto: mobilitātes dalībnieki

Foto

2019.gada 10.septembrī

Rēzeknes novadā atklāja Robežsargu ielu


Piektdien, 6. septembrī Rēzeknes novada Griškānu pagastā uz ielas, kas iet caur Janapoles ciemu un aizved līdz Valsts robežsardzes apmācību poligonam, pulcējās vairāki desmiti robežsargu un viesu, lai klātienē vērotu Robežsargu ielas atklāšanu.

Svinīgais pasākums noritēja Valsts robežsardzes simtgades pasākumu ietvaros un bija paredzēts, kā Valsts robežsardzes simtgadei veltītā velobrauciena noslēgums.

Pasākuma pirmajā daļā tika atzīmēti Valsts robežsardzes 100-gadei veltītā velobrauciena dalībnieki, kuri trīs dienu garumā mērojuši vairāk kā divi simti kilometrus, sākot no Viļakas līdz Griškānu pagasta Janapoles ciemam, lai popularizētu sportisku un veselīgu dzīvesveidu, tostarp organizējot informatīvos pasākumus Viļakas Valsts ģimnāzijā, Baltinavas vidusskolā, Ludzas pilsētas ģimnāzijā un Kaunatas vidusskolā, lai aicinātu un informētu skolniekus par izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā. Tika uzteikts velobrauciena dalībnieku sportiskais gars un izturība.

Pasākums turpinājās ar īpaši svarīgu un nebijušu notikumu gan Valsts robežsardzes, gan arī visas Latvijas vēsturē – tika atklāta robežsargiem pašiem sava iela – Robežsargu iela.

Ņemot vērā, ka Valsts robežsardze kā valsts drošības pirmā līnija, kuras 100 gadu vēsture ir bagāta ar notikumiem, atzīmējot tās simtgadi, kā arī, Rēzeknes novada teritorija ir arī pierobežas teritorija, akcentējot Rēzeknes novadu kā pierobežas novadu, 2019. gada 18. aprīlī Rēzeknes novada dome lēma ielai, kas iet caur Griškānu pagasta Janapoles ciemu un aizved līdz Valsts robežsardzes apmācību poligonam, piešķirt nosaukumu – Robežsargu iela.

Pasākumā uzrunas teica Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, savukārt aizlūdza un iesvētīja jaunatklāto Robežsargu ielu Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Foto

2019.gada 10.septembrī

Robežsargi saņem godalgas sacensībās orientēšanās sportā


Š.g. 6.septembrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā „Janopole” norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā un Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) čempionāta sacensības orientēšanās sportā.

Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās orientēšanās sportā individuālajā vērtējumā sieviešu grupā 1.vietu izcīnīja Olga Pavārniece (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Zanda Mihailova (VRS Viļakas pārvalde), 3.vietu – Agnese Japiņa (Valsts robežsardzes koledža).

Individuālajā vērtējumā sieviešu – veterāņu grupā uzvarēja Inga Dukure (VRS Rīgas pārvalde), 2.vietu ieguva Agrita Kliģe (VRS Ludzas pārvalde), 3.vietu – Sandra Semjonova (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā 2.vietu ieguva Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), savukārt vīriešu – veterānu grupā 3.vietu ieguva Raitis Briedis (VRS Rīgas pārvalde).

Valsts robežsardzes čempionāta sacensībās orientēšanās sportā komandu vērtējumā 1.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – Valsts robežsardzes koledžas komanda un 3.vietu – VRS Ludzas pārvalde.

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā 1.vietu izcīnīja Olga Pavārniece (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Inga Dukure (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu – Zanda Mihailova (VRS Viļakas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā čempiona titulu ieguva Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Konstantins Bogdanovs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Andis Maisiņš (VRS Ventspils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā vīriešu – veterānu grupā 1.vietu izcīnīja Raitis Briedis (VRS Rīgas pārvalde), 2.vietu ieguva Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde) un 3.vietu – Dainis Silickis (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: Valentīna Zipka, VRK

Foto

2019.gada 10.septembrī

Nedēļas nogalē notiks XIV Starptautiskās kinologu biatlona sacensības „Latvija 2019”


Šī gada 13.-14.septembrī Valsts robežsardzes koledžā norisināsies XIV Starptautiskās kinologu biatlona sacensības „Latvija 2019”.

Profesionālajā klasē gatavojas startēt 33 kinologi ar dienesta suņiem, savukārt Tautas klasē ir saņemti pieteikumi no 45 sacensību dalībniekiem. Šobrīd ir saņemti pieteikumi no Baltkrievijas, Moldovas, Lietuvas un Igaunijas tiesībsargājošajām iestādēm.

Sacensību atklāšana notiks Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligona „Janopole” teritorijā š.g. 14.septembrī plkst.8:30 un starti sāksies plkst.9:00.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns, tālr. 64603687.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 9.septembrī

Valsts robežsardzes komanda ieguva 1.vietu


Š.g. 23.augustā Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda 5 sportistu sastāvā piedalījās Valsts policijas organizētajā 2.Komandu kausa izcīņā Valsts policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu komandām, kas norisinājās Babītes sporta kompleksā.

Kausā bija iekļautas sekojošas disciplīnas: skriešana, peldēšana, smaguma pārvietošana, šaušana, basketbola un futbola soda metieni.

Sīvā 12 komandu konkurencē VRS komanda ieguva 1.vietu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda – 2.vietu un Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes komanda – 3 vietu.

VRS komandu pārstāvēja Vitālijs Glods, Vjačeslavs Mihailovs, Maksims Siņicins, Olita Suveizda (VRS Daugavpils pārvalde) un Daina Platača (VRS Eiropas Savienības lietu pārvalde).


Foto: Pjotrs Krukovskis, VRS DAP

Foto

2019.gada 9.septembrī

Starptautisko projektu „K-9 vienību kapacitātes stiprināšana” un „Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” norise

Saskaņā ar noslēgtajiem granta līgumiem par projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-295-00 „K-9 vienību kapacitātes stiprināšana” un projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-295-002 „Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” realizēšanu, no š.g. 12.augusta līdz 23.augustam Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Kinoloģijas dienesta (turpmāk – KD) Kinoloģijas centrā norisinājās noslēdzošais teorētiski praktiskais apmācību seminārs, kurā piedalījās četri kinologi no Moldovas Robežpolicijas un 4 kinologi no Gruzijas Robežpolicijas.

Semināru vadīja VRK KD eksperti – virsleitnants Guntars Apīnis, virsleitnants Edvīns Mičuļs, leitnants Sergejs Gailums un seržants Jevgeņijs Maļavko.

Semināra gaitā Moldovas un Gruzijas pārstāvji iepazinās ar VRK infrastruktūru un VRK KD Kinoloģijas centra dienesta organizāciju, kā arī ar kinoloģijas jomu reglamentējošajiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. Lielu interesi izraisīja dienesta suņu testēšanas un praktiskā apmācību metodika. Abu valstu kinologi pirmajā nedēļā tika praktiski iesaistīti cilvēka smaržas un sprāgstvielu meklēšanas pamatapmācības kursu nodarbību plānošanā, vadīšanā un norisē. Otrā nedēļā semināra dalībniekiem bija iespēja praktiski piedalīties vielu meklēšanas un cilvēka meklēšanas dienesta suņu klasifikācijas testēšanā, kur viņi izmantoja iepriekšējos apmācību semināros iegūtās zināšanas un darbojās kā novērtētāji.

Semināra noslēgumā Moldovas Robežpolicijas un Gruzijas Robežpolicijas kinologi saņēma sertifikātus.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 23.augustā

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI PILNA LAIKA STUDIJĀM VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽĀ 2019.G.

Pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas uzņemšanas noteikumiem pilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2019.gadā un Uzņemšanas komisijas 2019.gada 23.augusta sēdes protokolu Nr.29, tika nolemts:


uzņemt pilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2019.gadā 17 (septiņpadsmit) robežsargus:


1. Kaprāli Jurgitu Gulbinsku - VRS DAP

2. kaprāli Ēriku Kjaru - VRS DAP

3. kaprāli Jevgeņiju Golovecki - VRS DAP

4. kaprāli Andi Cauni - VRS AvP

5. kaprāli Annu Aleksejevu - VRS VIP

6. kaprāli Solvitu Ekmani -VRS DAP

7. kaprāli Montu Priedolu - VRS VEP

8. kaprāli Salvi Dilli - VRS RIP

9. kaprāli Rasmu Pavlovu - VRS VIP

10. kaprāli Edgaru Potapovu - VRS DAP

11. kaprāli Zitu Kreinerti - VRS VEP

12. kaprāli Artjomu Drizļonoku - VRS RIP

13. seržantu Ivo Bērziņu - VRS VIP

14. kaprāli Dairi Vasiļevski - VRS DAP

15. kaprāli Konstantīnu Marčenko - VRS DAP

16. seržantu Vjačeslavu Mihailovu - VRS DAP

17. kaprāli Sandi Rakicki - VRS DAP


Uzņemtajiem kandidātiem 2019.gada 28.augustā plkst.12:00 jāierodas Valsts robežsardzes koledžā (Zavoloko ielā 8, Rēzeknē), 303.auditorijā, ikdienas formas tērpā, uz reģistrāciju (līgumu slēgšanu), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).


Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece I.Bikovska

2019.gada 19.augustā

Apstiprinātas Erasmus + programmas mobilitātes 2019./2020.g

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Valsts robežsardzes koledža š.g. augustā parakstīja Erasmus + programmas projekta finansējuma līgumu par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) personu mobilitātes starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora projekta Nr.2019-1-LV01-KA103-060098 īstenošanu.

Projekta mērķis: īstenot Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitātes, kuru ietvaros akadēmiskais personāls pieteiktajās tēmās docēs lekcijas Erasmus + programmas augstākās izglītības iestādes studējošajiem, gūs ieskatu jautājumos saistītos ar studiju procesa īstenošanu, plānošanu, pētniecību, mācību metodisko darbu utt. Personāla pieredzes vizītes mērķis ir pilnveidot savu profesionālo kompetenci noteiktajās jomās. Mobilitāte ļauj iepazīt ārvalstu augstākās izglītības iestādes struktūru, galvenos uzdevumus, materiāl-tehnisko nodrošinājumu, kā arī nodibināt kontaktus ar mērķi stiprināt un veicināt sadarbību starp Valsts robežsardzes koledžas un ārvalstu izglītības iestādes docētājiem un vispārējā personāla pārstāvjiem.


Kopējais piešķirtais finansējums: 16368,00 EUR


Projekta beigu datums: 2020.gada 30.septembris (tika pagarināts līdz 2021.gada 31. maijam)


2019.gada 16.augustā

Aizvadīts Valsts robežsardzes koledžas 36.izlaidums


Š.g. 16.augustā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) aizvadīts profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” izlaidums. Izlaidumā profesionālās kvalifikācijas apliecības par iegūto profesionālo izglītību saņēma 44 VRK Profesionālās izglītības dienesta kadeti. Absolventiem piešķirta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija un svinīgi pasniegti speciālās dienesta pakāpes „kaprālis” uzpleči.

Pasākuma laikā kadetiem pasniegti apbalvojumi. VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadetei Ērikai Ribakai piešķirts „2018./2019.mācību gada labākā Valsts robežsardzes koledžas Pirmās, Otrās rotas kadeta” goda nosaukums, savukārt Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadets Mihails Čemis apbalvots sakarā ar nominēšanu „2018./2019.mācību gada labākā Valsts robežsardzes koledžas Pirmās, Otrās rotas kadeta” goda nosaukumam.

Izvērtējot VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadetu mācību rezultatīvos rādītājus pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apguves 2018./2019.mācību gadā un sakarā ar augstiem rezultātiem kvalifikācijas eksāmenā apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadeti – Amanda Tarasova, Renārs Kozlovecs un Evija Petkeviča.

Par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadeti – Esmeralda Mežaka, Ērika Ribaka, Amanda Tarasova un Eduards Iļjins.

VRK absolventi turpinās dienestu Valsts robežsardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils un Rīgas pārvaldēs.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 15.augustā

Valsts robežsardzes koledžas absolventi piedalās FRONTEX Aģentūras organizētajā pārbaudījumā


Š.g. 14.-15.augustā 43 Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadeti (absolventi) piedalās FRONTEX Aģentūras projekta „Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic Training in the EU” (Kopējā pamatapmācības programma Eiropas Savienības Robežu un krasta apsardzes darbiniekiem jeb CCC) ietvaros organizētajā Sadarbībspējas izvērtēšanas programmas tiešsaistes testa veikšanā. Testēšanas mērķis – novērtēt Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu robežsargu/policistu izglītības iestāžu absolventu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras apgūtas CCC un nacionālo izglītības programmu ietvaros, un viņu spēju nākotnē sadarboties un darboties kopā.

Tests ir interaktīvs un notiek tiešsaistē, FRONTEX e-platformā. Tajā ietverti jautājumi no CCC programmas, kuras prasības no 2004.gada ir integrētas Valsts robežsardzes koledžas īstenojamajā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”. Tests sastāv no 84 jautājumiem robežuzraudzības, robežpārbaudes, imigrācijas, pamattiesību, ES likumdošanas, dokumentu tehniskās izpētes, ētikas, psiholoģijas un angļu valodas jomās. Pēc testa veikšanas katrs dalībnieks saņem FRONTEX Aģentūras sertifikātu par dalību „Sadarbībspējas izvērtēšanas programmā (Interopperability Assessement Programme)” ar savu uzrādīto procentuālo rezultātu. Līdzīga testa veikšanā Latvijas robežsargi piedalījās 2014.gadā.

Testa norisi Rēzeknē vēro FRONTEX Aģentūras noteiktie ārējie eksperti – novērotāji: Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes pārstāve Dovilè Rožanskienè un Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas pārstāvis Aleksander Raketski.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 13.augustā

Aicinām uz Valsts robežsardzes koledžas 36.izlaidumu” VRK

Piektdien, š.g. 16.augustā plkst.12:00 aicinām uz Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas 11., 12. un 13.grupu kadetu 36.izlaidumu.

Kadeti, kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, saņems Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācijas apliecības un speciālo dienesta pakāpi „kaprālis”.

Izlaiduma svinīgais pasākums norisināsies VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra lielajā zālē, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, tālr. 29155870.

2019.gada 6.augustā

Salaspils novada bibliotēkas ceļojošā izstāde „Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli” VRK

Valsts robežsardzes koledžas (1.stāva foajē) no 6.līdz 28.augustam skatāma prezidentes (1999-2007), dainu pētnieces, psiholoģijas profesores Vairas Vīķes-Freibergas izstāde „Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”.

Izstādes apmeklētājam tiek dota iespēja ielūkoties Vairas Vīķes-Freibergas dzīves gājumā sākot no bērnības un bēgļu gaitām Otrā pasaules kara laikā līdz viņas pēcprezidentūras darbībai šodien.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Daugavas muzeju un Salaspils 1.vidusskolu. Izstādes īstenošanā atbalstu sniedza Imants Freibergs un Vairas Vīķes-Freibergas sekretāre Daina Lasmane.

Saule, latvietība un latviskās vērtības ir tikai dažas no tēmām, kuras savos zinātniskajos darbos pētījusi un publiskajā telpā atspoguļojusi Vaira Vīķe-Freiberga. Aicinām aplūkot izstādi par spilgtu un Latvijai nozīmīgu pasaules mēroga personību, kuras veikums ir neaptverams.

2019.gada 26.jūlijā

Valsts robežsardzes komanda uzvar Iekšlietu ministrijas sacensībās futbolā (7:7 stadionā)

Š.g. 26.jūlijā Sporta kompleksā „Ķeizarmežs”, Ezermalas ielā 30, Rīgā, tika organizētas Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības futbolā (7:7 stadionā).

Čempionātā piedalījās Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS), Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas Rīgas, Vidzemes un Kurzemes reģionālo pārvalžu, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandas.

Otro gadu pēc kārtas godalgoto 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietu ieguva Valsts policijas Kurzemes reģionālā pārvaldes komanda, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda ierindojās 3.vietā.

Valsts robežsardzes komandas sastāvā spēlēja Jurijs Halimons, Maksims Siņicins, Aigars Solims, Elvis Bovins (VRS Daugavpils pārvalde), Aigars Bondars, Edgars Vjalkins, Ņikita Bovkuns (VRS Ludzas pārvalde), Ervīns Ziemelis (VRS Viļakas pārvalde).

2019.gada 25.jūlijā


Valsts robežsardzes koledža 2019.gada 25.jūlijā ir uzsākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada programmas projekta Nr.VRK/PMIF/2019/3 „Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanu.

Projekta aktivitāte: : „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana”.


Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 150 000 EUR, tajā skaitā Fonda finansējums ir 112 500 EUR, bet valsts budžeta finansējums – 37 500 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 25.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.


Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Valsts robežsardzes koledžas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.


Projekta tiešais mērķis: Pilnveidot mācību materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai.


Projekta īstenošanas rezultātā: tiks iegādāts aprīkojums un ekipējums konvojnieku materiāltehniskās bāzes uzlabošanai (biroja tehnika, datorprogrammas, datortehnika, sporta inventārs, mēbeles (krēsli konvojnieku klasei un lidmašīnas maketam), sakaru līdzekļi un materiāli, foto un video tehnika un piederumi, bezpilota lidaparāts, sadzīves tehnika mācību auditorijas aprīkošanai, medicīnas manekens, medicīnas inventārs un materiāli, speciālais inventārs un apģērbs (praktisko nodarbību organizēšanai), dažādi materiāli mācību mērķiem, kā arī nomainīts lidmašīnas maketa grīdas segums.


Kontaktpersona: Aigars Zvaigzne e-pasts: aigars.zvaigzne@rs.gov.lv tel. 64603683


Šī publikācija ir veidota ar Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardzes koledža.


Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union

2019.gada 25.jūlijā


Valsts robežsardzes koledža 2019.gada 25.jūlijā ir uzsākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada programmas projekta Nr.VRK/PMIF/2019/2 „Konvojnieku kapacitātes stiprināšana” īstenošanu.

Projekta aktivitāte: „Atgriešanas un patvēruma jomā iesaistīto Valsts robežsardzes amatpersonu un darbinieku kapacitātes stiprināšana”.


Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums ir 100 000 EUR, tajā skaitā Fonda finansējums ir 75 000 EUR, bet valsts budžeta finansējums – 25 000 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 25.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.


Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošus ārzemnieku atgriešanas pasākumus.


Projekta tiešais mērķis: Pilnveidot konvojnieku mācību procesu.


Projekta īstenošanas rezultātā:

1.Tiks aktualizēta konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programma. Tiks pilnveidotas Valsts robežsardzes koledžas personāla (11 amatpersonas un darbinieki) zināšanas 3 pieredzes braucienos konvojēšanas labākās prakses pārņemšanā (Polija-1, Nīderlande-1, Lietuva - 1). Tiks izstrādāti mācību – metodiskie materiāli (mācību līdzekļi – CLIC rāmjos izvietoti 2 plakāti, 1 mācību filma, 3 interaktīvie mācību līdzekļi). Tiks organizēts seminārs, kura laikā Polijas, Nīderlandes, Lietuvas pārstāvji, konvojēšanā iesaistīto Valsts robežsardzes Galvenās un teritoriālo pārvalžu struktūrvienību amatpersonas tiks informētas par pasākuma rezultātiem. Tiks apmācītas 136 Valsts robežsardzes amatpersonas.

2.Tiks pilnveidotas Valsts robežsardzes koledžas personāla (3 amatpersonas) zināšanas 2 pieredzes braucienos labākās prakses pārņemšanā cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanas jomā (Polija-1, Lietuva-1). Tiks izstrādāta kvalifikācijas celšanas apmācības programma „Cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana atgriešanas un patvēruma procedūrās”. Tiks izstrādāti mācību – metodiskie materiāli (mācību līdzekļi – CLIC rāmjos izvietoti 2 plakāti, 3 mācību filmas, 3 interaktīvie mācību līdzekļi).


Kontaktpersona: Aigars Zvaigzne e-pasts: aigars.zvaigzne@rs.gov.lv tel. 64603683


Šī publikācija ir veidota ar Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardzes koledža.


Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union

2019.gada 23.jūlijā

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/127. Projekta izpildītājs ir pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. Artūrs Gaveika. Projekta sadarbības partneris ir Valsts robežsardzes koledža.

Pētījuma mērķis ir izpētīt ES ārējo robežu institūta funkcionēšanas problēmas ES nelegālās imigrācijas ierobežošanas aspektā Austrumeiropas, Vidusjūras un Rietumeiropas reģiona valstīs, to ietekmi uz ES un Latvijas iekšējo drošību, piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus, lai mazinātu nelegālās migrācijas draudus ES un Latvijā. Mērķa ietvaros paredzēts izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai ārējo robežu kontrolē un patvēruma procedūras īstenošanā ES un Latvijā, sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros tika plānots īstenot dažādus pētnieciskos un zinātniskos pasākumus, tai skaitā veikt Valsts robežsardzes personāla otro aptauju, lai noskaidrotu Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) viedokļus par juridiskās prakses un normatīvā regulējuma problemātiku nelegālās imigrācijas ierobežošanā robežuzraudzībā, robežpārbaudēs, nelegālās imigrācijas kontroles un citās jomās, kā arī Valsts robežsardzes amatpersonu (darbinieku) lomu patvēruma meklētāju (bēgļu) un citu personu tiesību aizstāvībā. 2019.gada jūlijā tika sagatavoti otrās aptaujas jautājumi un tiek uzsākta Valsts robežsardzes personāla anketēšana.

Pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 Sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžas pārstāve (eksperte) Mg. iur. Iveta Adijāne

2019.gada 12.jūlijā

Valsts robežsardzes koledžā norisinās „Vasaras lauka nometne”


No š.g. 17.jūnija līdz 12.jūlijam Valsts robežsardzes koledžā norisinās praktiskās nodarbības „Vasaras lauka nometne”. Nodarbībās piedalās 23 Valsts robežsardzes koledžas 2.kursa nepilna laika studējošie. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nepilna laika studiju programmā „Robežapsardze” tika iekļautas praktiskās nodarbības „Vasaras lauka nometne”, lai sagatavotu studējošos taktiski un operatīvi reaģēt krīzes situācijās un piedalīties kaujas operācijās uz robežas kara laikā, nodrošinātu studiju procesā militāro zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, kas nepieciešamas karavīra pamatpienākumu veikšanai.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 10.jūlijā

Sākusies vasaras uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, līdz 2019.gada 26.jūlijam pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”.

Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

• Viļakas pārvaldē – Garnizona ielā 19, Viļakā, tālr. 64501918;

• Ludzas pārvaldē – Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;

• Daugavpils pārvaldē – A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī, tālr. 65403749;

• Ventspils pārvaldē – Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604809;

• Rīgas pārvaldē – Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;

• Aviācijas pārvaldē – Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā „Reflektantiem” – Uzņemšanas noteikumi.


Foto: Artis Vītols, VRK

2019.gada 8.jūlijā

Valsts robežsardzes kora dalība lielkoncertā „Varoņu gads”


Š.g. 6.jūlijā 11.novembra krastmalā norisinājās Latvijas armijas simtgadei veltīts lielkoncerts „Varoņu gads”, kurā piedalījās arī Valsts robežsardzes koris. Valsts robežsardzes koris tika pagodināts par iespēju dziedāt kopā ar Zemessardzes kori „Stars” un Lielvārdes garnizona ansambli „Miera vēji”.


Foto: VRK

Foto

2019.gada 19.jūnijā

Robežsargi izcīna vairākas godalgas


Š.g. 12.jūnijā Rīgas pašvaldības policijas glābšanas stacijā „Vecāķi” norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības pludmales volejbolā.

Čempionātā piedalījās 34 Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu komandas, t.sk. Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komandas. Vīriešu grupā sacentās 23 komandas, sieviešu grupā – 8 komandas un vīriešu – veterānu grupā – 3 komandas.

Sieviešu grupā VRS pārstāvēja 2 komandas un viena no komandām izcīnīja 2. vietu, savukārt 1.vietā ierindojās Rīgas pašvaldības policijas komanda un 3.vietā – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda.

Vīriešu grupā VRS pārstāvēja 3 komandas, kuras ieguva 1. un 3. vietu, savukārt 2.vietu ieguva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

VRS komandu pārstāvēja: Daina Platača (VRS Galvenā pārvalde), Linda Bumbiša, Katrīna Rudzīte (VRS Ludzas pārvalde), Viktors Tarakanovs, Ainārs Žilinskis, Konstantīns Marčenko, Devids Žolnerovičs, Aleksandrs Samuilovs, Inna Zaņevska (VRS Daugavpils pārvalde) un Edgars Igaunis (VRS Rīgas pārvalde).


Foto: Valentīna Zipka, VRK

Foto

2019.gada 14.jūnijā

Norisinājās svinīgie pasākumi Valsts robežsardzes koledžā


Š.g. 13.jūnijā Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) organizēja vairākus svinīgos pasākumus, kas norisinājās Rēzeknē.

Rēzeknes pilsētas centrā pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai” norisinājās VRK pilna laika studējošo 15.izlaidums. 18 pilna laika studējošie sekmīgi apguva pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Robežapsardze”, iegūstot Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka kvalifikāciju.

Svinīgā pasākuma laikā VRK absolventiem tika pasniegti diplomi, leitnanta uzpleči, kā arī tika apbalvoti labākie absolventi. Par uzrādītām augstām sekmēm studiju kursu apguvē apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti –Alise Bačuka, Dāvis Sporāns un Sergejs Ivanovs. Savukārt Alisei Bačukai piešķirts „2018./2019.studiju gada labākā VRK Trešās mācību rotas 2.kursa kadeta” goda nosaukums un Artūram Mikijanskim piešķirts gada labākā „VRK mācību grupas vecākā” goda nosaukums.

Ar savu klātbūtni VRK pagodināja un ar svinīgām uzrunām uzstājās: Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Valsts robežsardzes dibināšanas simtgades gadā uz pasākumu ieradās VRK ārzemju sadarbības partneri no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Polijas, Somijas un Moldovas, Latvijas mācību iestāžu pārstāvji, Valsts robežsardzes un VRK veterāni un citi viesi.

Absolventi svinīgi atvadījās no VRK karoga, nolika ziedus pie pieminekļa „Vienoti Latvijai” un maršā nosoļoja gar pieminekli. VRK direktora svinīgā pieņemšana norisinājās Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, kur uzstājās Valsts robežsardzes koris, absolventi dejoja skaistu valsi un saņēma apsveikumus no viesiem.

Pasākuma otrajā daļā viesi devās uz VRK veidot Valsts robežsardzes simtgades koku aleju. 2019.gadā Valsts robežsardze atzīmē dibināšanas 100.gadadienu. Lai atzīmētu šo nozīmīgo dienesta jubileju, VRK teritorijā tika iestādīti 12 ozoli, kurus stādīja Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs, Latvijas izglītības iestāžu pārstāvji, ārvalstu sadarbības partneri, Valsts robežsardzes ģenerāļi, Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu pārstāvji, VRK direktori, Valsts robežsardzes un VRK veterāni. Latviešu kultūrā ozols simbolizē tautu dēlu un stipru vīru spēku, stiprumu un varenību. Ozolu aleja ir kā vēstījums nākotnes paaudzēm un apliecinājums, ka Latvijas robežsargi modri stāv Latvijas valsts sardzē, ka Latvija ir droša un aizsargāta. Pasākuma noslēgumā tika svinīgi atklāta Valsts robežsardzes simtgades alejas plāksne.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 11.jūnijā

Norisinājās pirmais profesionāli orientētā virziena programmas „Valsts robežas drošība” izlaidums


Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 12.klasi šogad absolvēja 27 skolēni. Absolventu vidū bija 17 skolēni, kuri apguva vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu „Valsts robežas drošība”.

2016.gadā noslēgta vienošanās par vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas atbalstu starp Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Valsts robežsardzes koledžu. Programma „Valsts robežas drošība” tika īstenota trīs mācību gadu garumā un š.g. 8.jūnijā norisinājās pirmais izlaidums. Par iepriekš minētās programmas sekmīgu apguvi absolventiem tika pasniegti sertifikāti, kas nodrošina absolventiem iespēju ārpus konkursa iestāties mācībām Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”.


Foto: Anna Skripačenoka, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Foto

2019.gada 10.jūnijā

Valsts robežsardzes koledža iesaistās Nordplus programmas projektā

Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekta konkursā Latvijas izglītības iestādes šogad ir iesniegušas 58 projektu pieteikumus piecās Nordplus apakšprogrammās, no kuriem apstiprināti ir 33 projekti ar kopējo finansējumu 609 167 eiro.

Nordplus programma sniedz iespēju īstenot mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā, iesaistot Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus izglītības sistēmās.

No Valsts robežsardzes koledžas tika iesniegts un apstiprināts pieteikums (NPHE-2019/10306) „Labākā prakse un inovācijas riska analīzes apmācībā ES robežsargiem Lietuvā un Latvijā”. Mobilitāte paredz divu Valsts robežsardzes koledžas pasniedzēju piecu dienu mobilitāšu īstenošanu (stundu vadīšana un pieredzes apmaiņa) 2019./2020.akadēmiskā gada ietvaros. Mobilitātes tiks īstenotas apmeklējot Lietuvas Mykolas Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju (Kauņā) un Lietuvas Republikas Robežsargu skolu Medininkai.

Informācija par programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2019.gada Nordplus konkursā ir pieejama Nordplus oficiālajā tīmekļvietnē, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnes sadaļā Nordplus - konkursu rezultāti.

2019.gada 10.jūnijā

Aicinām uz Valsts robežsardzes koledžas izlaidumu

Ceturtdien, š.g. 13.jūnijā plkst.12:00 aicinām uz Valsts robežsardzes koledžas pilna laika studējošo 15.izlaidumu.

18 pilna laika studējošie saņems pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus, kvalifikāciju „Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks” un leitnanta uzplečus.

Pasākuma plāns:

1. Viesu sagaidīšana pie pieminekļa „Vienoti Latvijai” - līdz plkst.12:00

2. Absolventu izlaiduma ceremonija pie pieminekļa „Vienoti Latvijai” - plkst.12:00 -13:00

3. Fotografēšanās - plkst.13:00 -13:05

4. Viesu apsveikumi absolventiem, Informācijas sniegšana masu mediju pārstāvjiem - plkst.13:15 -13:30

5. Valsts robežsardzes koledžas direktora svinīgā pieņemšana Rēzeknes pilsētas Kultūras namā - plkst.13:30 -14:15


Foto: Artis Vītols, VRK

2019.gada 6.jūnijā

Aizritējušas XXII Valsts robežsardzes kinologu sacensības


No š.g. 28.maija līdz 31.maijam Valsts robežsardzes koledžā norisinājās sacensības kinologiem ar pēdu meklēšanas, narkotisko vielu meklēšanas un sprāgstvielu un ieroču meklēšanas specializācijas dienesta suņiem. Sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) teritoriālo pārvalžu, Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, VID Muitas pārvaldes, NBS Militārās policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Moldovas un Baltkrievijas robežapsardzības iestāžu 63 kinologi ar saviem dienesta suņiem. Kā novērotājs sacensībās piedalījās Baltkrievijas Fizkultūras-sporta apvienības „Dinamo” pārstāvis.

Saskaņā ar uzrādītajiem rezultātiem, pēdu meklēšanas disciplīnā komandu vērtējumā 1.vietu ieguva VRS Ludzas pārvaldes kinologu 2.komanda (ar kopējo komandas rezultātu 511 punkti), 2.vieta – Lietuvas robežapsardzības dienesta kinologu komandai (kopējais komandas rezultāts 505 punkti), 3.vieta – VRS Daugavpils pārvaldes kinologu 1.komandai (kopējais komandas rezultāts 500 punkti).

Pēdu meklēšanas disciplīnā individuālajā vērtējumā 1.vieta - VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Aleksejam Seļskim ar dienesta suni “Breds” (258 punkti), 2.vieta - VRS Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļas inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Ilgonim Kukaram ar dienesta suni “Taira” (257 punkti) un 3.vieta - VRS Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Dainim Razminovičam ar dienesta suni “Taiger” (236 punkti).

Narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā komandu vērtējumā 1.vieta – VRS Rīgas pārvaldes kinologu komandai (kopējais komandas rezultāts 421 punkts), 2.vieta - Ieslodzījuma vietu pārvaldes kinologu komandai (kopējais komandas rezultāts 417 punkti) un 3.vieta - VRS Daugavpils pārvaldes kinologu komandai (kopējais komandas rezultāts 416 punkti).

Individuālajā vērtējumā narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā 1.vieta - VRS Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas inspektorei (kinoloģei) virsniekvietniecei Jūlijai Golubevai ar dienesta suni “Zippi” (210 punkti), 2.vieta - VRS Ludzas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Mihailam Locovam ar dienesta suni “Indy” (196 punkti), 3.vieta - VRS Rīgas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas inspektorei (kinoloģei) seržantei Jekaterinai Stepaņukai ar dienesta suni “Ares” (192 punkti).

Sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā komandu vērtējumā 1.vieta – Igaunijas Glābšanas dienesta kinologu komandai (kopējais komandas rezultāts 236 punkti), 2.vieta – NBS Militārās policijas kinologu komandai (kopējais komandas rezultāts 220 punkti), 3.vieta - Baltkrievijas Republikas Valsts drošības dienesta kinologu komandai (kopējais komandas rezultāts 119 punkti).

Individuālajā vērtējumā sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā vislabākais sniegums, līdz ar to arī 1.vieta - NBS Militārās policijas pārstāvim Jānim Rozenfeldam ar dienesta suni “Atacama” (190 punkti), 2.vieta - Igaunijas Glābšanas dienesta pārstāvim Pille Volmerson ar dienesta suni “Nelli” (116 punkti un 3.vieta - Igaunijas Glābšanas dienesta pārstāvei Urve Lageda ar dienesta suni “Vertex” (70 punkti).

Individuālajā vērtējumā paklausības disciplīnā pēc IPO B daļas elementiem 1.vieta - Igaunijas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvei Kersti Nüüd ar dienesta suni „Aron” (89 punkti), 2.vieta - Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas pārstāvim Igoram Suvorovam ar dienesta suni “Alyi” (78 punkti), 3.vieta - VRS Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Dainim Razminovičam ar dienesta suni “Taiger” (77 punkti).

Individuālajā vērtējumā paklausībā pēc BH noteikumiem 1.vieta - Baltkrievijas Republikas Valsts drošības dienesta pārstāvim Dmitrij Zaņko ar dienesta suni “Uran” (58 punkti), 2.vieta – VRS RIP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas inspektorei (kinoloģei) seržantei Jekaterinai Stepaņukai ar dienesta suni “Ares” (57 punkti), 3 vieta – Igaunijas Militārās policijas pārstāvim Janar Klement ar dienesta suni “Chort” (55 punkti).

Valsts robežsardzes koledža izsaka pateicību par atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanas un norises nodrošināšanā Zemessardzes 3.Latgales brigādei, Rēzeknes novada domei, VAS "Latvijas Valsts meži" Ziemeļlatgales mežsaimniecībai, LR ZM Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldei.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 3.jūnijā

Kārtējā uzvara Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensībās


No š.g. 31.maija – 1.jūnijam atpūtas bāzē „Turbas”, Turkalnē, Ikšķiles novadā norisinājās Iekšlietu ministrijas 2019.gada sporta sezonas noslēguma sacensības.

Sacensībās kopumā piedalījās 27 Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu komandas, kā arī citu tiesībsargājošo iestāžu komandas: Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts policijas centrālā aparāta, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes, Iekšlietu ministrijas komandas u.c.

Ņemot vērā pagājušā gada sporta sezonas noslēguma sacensību rezultātus, komandas tika sadalītas četrās grupās. Divu dienu garumā savstarpēji sacentās dažādās disciplīnās: minifutbolā, pludmales volejbolā, automašīnas stumšanā, strītbolā un stafetē.

VRS komanda izcīnīja 3 zelta godalgas: minifutbolā, pludmales volejbolā, kā arī komandas priekšnesumā. Priekšnesumu sagatavoja Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti. Savukārt automašīnas stumšanā un stafetē VRS komanda ieguva 3.vietu.

Ar VRS komandas uzvaru kopvērtējumā 1.grupā pēc divu dienu cīņām noslēdzās Iekšlietu ministrijas 2019.gada sporta sezonas noslēguma sacensības. Otro vietu komandu vērtējumā ieņēma Rīgas pašvaldības policijas komanda, trešo – Valsts policijas centrālā aparāta komanda.

VRS komandas sastāvā startēja VRS Daugavpils, Rīgas, Ludzas, Ventspils pārvalžu un VRK sportisti.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 24.maijā

Robežsargi izcīna godalgotas vietas Iekšlietu ministrijas sacensībās


Š.g. 23.maijā Rīgā, Nacionālo bruņoto spēku sporta bāzes peldbaseinā norisinājās Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensības peldēšanā un Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības komandu peldējumā – stafetē.

Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensības peldēšanā notika trīs disciplīnās – sievietēm, vīriešiem un vīriešiem (41.g.v. un vecākiem). Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā 3.vietu izcīnīja Aleksejs Suhorukovs (VRS Rīgas pārvalde) un vīriešu (41.g.v. un vecāki) grupā 2.vietu izcīnīja Andrejs Isakovs (VRS Daugavpils pārvalde). Komandu vērtējumā tika ieskaitīti 6 labākie rezultāti un Valsts policijas komanda ieguva 1.vietu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda – 2.vietu, Valsts robežsardzes komanda – 3.vietu.

Pirmo reizi šogad tika organizētas Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības komandu peldējumā – stafetē, kur uzvarēja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietu ieguva – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu – Valsts policijas koledžas komanda.


Foto: VRS

Foto

2019.gada 24.maijā

Aizvadītas Triju Baltijas valstu sacensības


Triju Baltijas valstu Robežsardzes mācību iestāžu robežsargu profesionālās sporta sacensības ir kļuvušas par tradīciju un šogad norisinājās Latvijā.

No š.g. 22.maija līdz 24.maijam Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas (Medininkai), Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas komandas sacentās četrās disciplīnās: mini futbolā, šaušanā no dienesta pistolēm, specializētajā stafetē un komandu kapteiņu sacensībās.

Kopvērtējumā mācību iestādes ieguva vienādu punktu skaitu. Saskaņā ar sacensību nolikumu vienādu punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas pēc rezultāta šaušanas disciplīnā. Tātad sacensībās 1.vietu ieguva Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas (Medininkai) komanda, 2.vietu - Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas komanda un 3.vietu - Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas komanda.

Sacensības tika organizētas saskaņā ar kaimiņvalstu mācību iestāžu sadarbības plāniem 2019.gadam, ar mērķi popularizēt sportu, audzināt komandas garu un vienotības sajūtu personāla vidū, attīstīt un stiprināt starptautisko sadarbību.


Foto: Dace Zariņa, VRK

Foto

2019.gada 22.maijā

Skolēni izzina robežsarga profesiju


Šī gada 21.maijā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 11.klases skolēni devās uz Valsts robežsardzes Ludzas un Aviācijas pārvalžu struktūrvienībām, lai izzinātu robežsarga profesiju. Mācību ekskursija Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas „Valsts robežsardzes drošība” skolēniem tika organizēta saskaņā ar vienošanos starp Valsts robežsardzes koledžu un Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju.

Ekskursijas sākumā skolēni devās uz Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes struktūrvienībām - Opoļu robežapsardzības nodaļu, Zilupes I kategorijas dzelzceļa un Terehovas I kategorijas robežkontroles punktiem. Skolēni uzzināja par dienesta organizāciju, apskatīja dienesta telpas un ikdienā izmantojamo tehniku. Skolēni varēja attālināti novērot robežsargu darbu robežpārbaužu laikā.

Tad skolēni devās uz Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, kur ieguva informāciju par pārvaldes funkcijām un dienesta specifiku, kā arī apskatīja robežsardzes helikopterus.

Ekskursijas laikā Valsts robežsardzes amatpersonas dalījās ar savu pieredzi, kā arī atbildēja uz skolēnu interesējošiem jautājumiem.


Foto: VRS LUP, VRS AVP

Foto

2019.gada 20.maijā

Salidojumā pulcējas Valsts robežsardzes koledžas absolventi


Š.g. 17.maijā salidojumā Valsts robežsardzes koledžā pulcējās Valsts robežsardzes koledžas 2009.gada 2.nepilna laika studiju un 5.pilna laika studiju un Valsts robežsardzes koledžas 2014.gada 6.nepilna laika studiju un 10.pilna laika studiju izlaidumu absolventi.

Absolventu salidojums tika atklāts ar Valsts robežsardzes koledžas direktora pienākumu izpildītāja pulkveža Aivara Uzulnīka uzrunu.

Salidojuma turpinājumā absolventi tikās ar Valsts robežsardzes koledžas akadēmisko personālu, lai pakavētos atmiņās par Valsts robežsardzes koledžā pavadīto laiku, un apskatīja Valsts robežsardzes vēsturisko ekspozīciju.

Piemiņai par pasākumu salidojuma dalībniekiem tika pasniegti CD diski ar video un foto materiāliem par Valsts robežsardzes koledžu.


Foto: Dace Zariņa, VRK

Foto

2019.gada 20.maijā

Valsts robežsardzes koledžas dalība pasākumā „Muzeju nakts 2019”


Š.g. 18 maijā „Muzeju nakts 2019” norisinājās visā Latvijā, tostarp arī Rēzeknē. 2019.gads, kad atzīmējam Valsts robežsardzes 100.gadadienu, ir īstais brīdis pastāstīt par robežsargu nozīmi, veidojot un sargājot Latvijas valsti. Valsts robežsardzes simtgadi sagaidot, Valsts robežsardzes koledža iesaistījās Latgales Kultūrvēstures muzeja organizētajā pasākumā „Muzeju nakts 2019”.

Valsts robežsardzes koledža pasākuma apmeklētājiem piedāvāja ar robežsarga profesiju saistītas aktivitātes: ekipējuma, ieroču, tehnisko un speciālo līdzekļu apskate un paraugdemonstrējumi, „Spēka pārbaude” un personas sejas identifikācija. Notika arī video filmu demonstrēšana „Iepazīsti Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu”.

Laukumā pie muzeja uzstājās Valsts robežsardzes koris ar muzikāliem priekšnesumiem. Vislielāko sajūsmu klātesošo vidū izraisīja kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi.


Foto: Dace Zariņa, VRK

Foto

2019.gada 16.maijā

Robežsargi izcīnīja godalgotas vietas strītbolā


Š.g. 14.maijā Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta ietvaros pirmo reizi notika sacensības strītbolā. Sacensības norisinājās „Ghetto Games” sporta kompleksā Grīziņkalnā.

Sieviešu grupā 5 komandu konkurencē godalgoto 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietu - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda un 3.vietu - Rīgas pašvaldības policijas komanda.

Vīriešu grupā 7 komandu konkurencē 1.vietu ieguva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 1.komanda, 2.vietu - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2.komanda un 3.vietu - Valsts robežsardzes komanda.

Valsts robežsardzes sieviešu komandas sastāvā spēlēja Daina Platača (VRS Galvenā pārvalde), Jana Bulmeistere, Tatjana Savicka, Elīna Anna Brante (VRS Rīgas pārvalde).

Valsts robežsardzes vīriešu komandas sastāvā spēlēja Arnis Bebrišs, (VRS Daugavpils pārvalde), Arvis Malta (VRS Ludzas pārvalde), Juris Meļņiks, Gints Mičulis (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: Daina Platača, VRS GP

Foto

2019.gada 13.maijā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinājās 5.zinātniski praktiskā konference


Š.g. 10.maijā Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju organizēja Valsts robežsardzes amatpersonu, docētāju un studējošo 5.zinātniski praktisko konferenci „Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi”. Konferences mērķis – veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu par aktuāliem jautājumiem robežkontroles un imigrācijas kontroles jomās.

Konferenci atklāja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne asociētā profesore Iluta Arbidāne.

Konferences laikā tika skartas tādas šobrīd aktuālas tēmas kā fizisko datu aizsardzība Valsts robežsardzē, zagto transportlīdzekļu, viltvāržu un viltoto dokumentu atklāšanas metodikas, Valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku sadarbība.

Paneļdiskusiju laikā Valsts robežsardzes pārstāvji sniedza ieskatu par Valsts robežsardzes darbību Frontex aģentūras uzdevumu īstenošanā un nākotnes vīzijām, kā arī atbildēja uz daudziem konferences dalībnieku jautājumiem par Valsts robežsardzes personāla politikas attīstības vadlīnijām.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne Iluta Arbidāne izklāstīja Valsts robežsardzes virsnieku izglītības attīstības tendences Eiropas Savienības kontekstā, uzsverot augstākās izglītības nepieciešamību mūsdienās, kas palielina konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas Savienības līmenī.

Īpaši lietderīgas bija diskusijas, kurās saskārās Valsts robežsardzes pieredzējušo virsnieku skatījums ar studējošo idejām un mēģinājumiem piedāvāt inovācijas un problēmu risinājumu dažādās Valsts robežsardzei aktuālās jomās. Šāda veida pētījumi un viedokļu apmaiņa konferences laikā ir nenovērtējams ieguldījums kopīgai Valsts robežsardzes attīstībai.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 10.maijā

Turpinās Valsts robežsardzes 2019.gada čempionāts


Turpinoties Valsts robežsardzes 2019.gada čempionātam, š.g. 8.maijā Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), VRS teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) sportisti sacentās peldēšanā un dienesta trīscīņā. Sacensības norisinājās VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centrā.

Komandu vērtējumā VRS čempionāta sacensībās peldēšanā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – VRS Rīgas pārvaldes komanda, 3.vietu - VRS Ventspils pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvarēja Aleksejs Suhorukovs (VRS Rīgas pārvalde), 2.vietu ieguva Marians Žukovs (VRK), 3.vietu - Valentīns Kuprijanovs (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā vīriešu - veterānu grupā (dzimuši 1978.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Andrejs Isakovs (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu - Juris Krūmiņš (VRS Ventspils pārvalde), 3.vietu - Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā uzvarēja Līga Endlere (VRS), 2.vietu ieguva Antra Kalvāne (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu - Nadežda Motivāne (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu - veterānu grupā (dzimušas 1983.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Līga Endlere (VRS), 2.vietu - Antra Kalvāne (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu - Ligita Gertnere (VRS Ventspils pārvalde).

Pēc sacensību nolikuma VRS čempionāta sacensības dienesta trīscīņā notika trīs disciplīnās: peldēšanā, vieglatlētikas krosā un ātršaušanā ar nemodificētu dienesta pistoli.

Komandu vērtējumā VRS čempionāta sacensībās dienesta trīscīņā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietā ierindojās VRS Rīgas pārvaldes komanda, 3.vietā – VRS Ludzas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvarēja Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Vjačeslavs Mihailovs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu - Edgars Urtāns (VRS Ludzas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā vīriešu - veterānu grupā (dzimuši 1978.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu - Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu - Sandris Balinskis (VRS Ventspils pārvalde).

Sveicam sportistus ar iegūtajām godalgām!


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 8.maijā

Valsts robežsardzes koledžā atklātas divas izstādes


Par godu Valsts robežsardzes simtajai gadadienai š.g. 3.maijā Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas ekspozīcijā tika atklātas 2 tematiskās izstādes – robežsardzes veterāna pulkveža Leonarda Doņika privātkolekcijas izstāde „Robežsardzes krūšu zīmes un emblēmas”, kā arī robežsargu radošo darbu izstāde „Mākslas dienas Valsts robežsardzē”.

Krūšu nozīmju kolekcionēšanai L.Doņikis pievērsās 1996.gadā, kad saņēma savu pirmo apbalvojumu – Aizsardzības ministrijas „Krūšu nozīmi”. Laika gaitā nozīmju klāsts tika papildināts ar jauniem ieguvumiem un uz šo dienu to skaits sasniedz gandrīz četrus simtus un aptver Latvijas Republikas militāro un militarizēto struktūrvienību krūšu nozīmes un to miniatūras.

Savukārt Mākslas dienām veltītā izstāde „Mākslas dienas Valsts robežsardzē” apkopo Valsts robežsardzes personāla radošos darbus. Izstādes atklāšanā piedalījās arī daudzi autori, kas aizraujoši pastāstīja par savu darbu tapšanu.

Izstāde „Mākslas dienas Valsts robežsardzē” būs apskatāma līdz š.g. 30.maijam, savukārt Leonarda Doņika privātkolekcijas izstāde – līdz š.g. 31.jūlijam.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 3.maijā

Valsts robežsardzes koledžā zvērestu deva 32 kadeti


Šodien, š.g. 3.maijā, Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas 32 kadeti svinīgi deva zvērestu. Kadeti uzsāka mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” š.g. februārī.

Svinīgais zvēresta došanas pasākums norisinājās VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centrā Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Pasākumu atklāja VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, noziņojot Valsts robežsardzes koledžas direktoram pulkvedim Marikam Petrušinam par kadetu gatavību zvēresta došanai. Pēc valsts himnas atskaņošanas kadeti nolasīja zvēresta tekstu un apliecināja to ar savu personisko parakstu.

Pasākuma noslēgumā viesi iepazinās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu, kā arī apmeklēja Valsts robežsardzes vēstures muzeju.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 2.maijā

Valsts robežsardzes koledžā aizvadīta „Atvērto durvju diena”


Š.g. 26.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā aizvadīts informatīvs pasākums „Atvērto durvju diena”. Pasākuma mērķis – sekmēt sabiedrības izpratni par Valsts robežsardzes darbību, tās funkcijām un pienākumiem, kā arī iepazīstināt interesentus ar uzņemšanas noteikumiem un mācībām Valsts robežsardzes koledžā.

Pasākumu apmeklēja aptuveni 165 skolēni, kuri piedalījās kopīgā ekskursijā, apskatīja robežsardzes tehniskos un speciālos līdzekļus, mācību ieročus un ekipējumu. Klātesošie vēroja kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera demonstrācijas lidojumu.

Valsts robežsardzes koledža piedāvā apgūt akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze” un viena gada laikā iegūt kvalifikāciju Valsts robežsardzes inspektors. Vairāk informācijas par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā mūsu tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 30.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžā zvērestu dos 32 kadeti


Piektdien, š.g. 3.maijā, Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas 32 kadeti svinīgi dos zvērestu. Kadeti uzsāka mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” š.g. februārī.

Svinīgais zvēresta došanas pasākums norisināsies VRK ierindas laukumā, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Pasākuma sākums – plkst.12:00.

Zvēresta došanas pasākuma plāns:

- 11:30-11:55 – viesu sagaidīšana;

- 12:00-12:45 – VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu zvēresta došanas pasākumus;

- 12:45-12:50 – fotografēšanās;

- 13:00-13:30 – viesu iepazīšanās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu, VRK un VRK Profesionālās izglītības dienesta vadības pārrunas ar viesiem, Valsts robežsardzes vēstures muzeja apmeklēšana.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks V.Supe, tālr. 29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 29.aprīlī

Valsts robežsardzes basketbolisti izcīna 3.vietu


Š.g. 26.aprīlī Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensībās basketbolā Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) basketbola izlase izcīnīja 3.vietu.

Sacensības norisinājās Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta zālē. Sacensībās piedalījās sešas komandas: VRS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas pašvaldības policijas un apvienotā Iekšlietu ministrijas iestāžu komanda.

Sacensībās 1.vietu izcīnīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda, 2.vietu – Valsts policijas komanda un 3.vietu – VRS komanda.

VRS komandas sastāvā spēlēja Vjačeslavs Višņakovs, Arvis Malta, Arnis Pokšāns (VRS Ludzas pārvalde), Valentīns Gurjančiks, Mārtiņš Doniks, Arnis Bebrišs, Jānis Umbraško (VRS Daugavpils pārvalde), Edgars Igaunis, Mihails Vivčars (VRS Rīgas pārvalde), Juris Meļņiks, Vitālijs Gubanovs un Arturs Melnis (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: Diāna Deņisova, VRK

Foto

2019.gada 26.aprīlī

Lielā talka Valsts robežsardzes koledžā


Sagaidot Lielās talkas dienu, š.g. 26.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas personāls iesaistījās teritorijas sakopšanas talkā. Kopīgiem spēkiem tika sakopta teritorija Rēzeknē, J.Tiņanova ielā 86, kur plānota Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra jaunā ēku kompleksa būvniecība.


Foto: Diāna Deņisova, VRK

Foto

2019.gada 24.aprīlī

Notikušas Valsts robežsardzes koledžas Padomes vēlēšanas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumu Nr.978 „Valsts robežsardzes koledžas nolikums” 9.punkta regulējumu, šī gada 16.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā notika Valsts robežsardzes koledžas Padomes vēlēšanas. Jaunajā VRK Padomē tika ievēlēti seši akadēmiskā personāla, divi vispārējā personāla un divi studējošo pašpārvaldes pārstāvji.

Ar Valsts robežsardzes 24.04.2019. pavēli Nr.620 „Par Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāva apstiprināšanu” tika apstiprināts Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāvs:

1. Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks PETRUŠINS;

2. Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Roberts VIKAINIS;

3. Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Valentīns BULS;

4. Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Jānis PAVLOVS;

5. Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docente pulkvežleitnante Marina ŽUKOVA;

6. Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Ainārs CAUŅA;

7. Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš SPRIDZĀNS;

8. Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja pulkvežleitnante Daiga KUPCĀNE;

9.Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs SUPE;

10. Valsts robežsardzes koledžas Trešās mācību rotas kadete seržante Linda DAMBROVSKA;

11. Valsts robežsardzes koledžas Trešās mācību rotas kadete kaprāle Laine ŅIKITINA;

12. Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes vadītāja pulkvežleitnante Solvita TOCS-MACĀNE;

13. Valsts robežsardzes Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Rinalds BELIJS;

14. Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Valdis JUKŠS.


Foto: Artis Vītols, VRK

2019.gada 24.aprīlī

Lietuvas delegācija viesojās Valsts robežsardzes koledžā


Š.g. 16.-18.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā viesojās Lietuvas Robežsargu skolas amatpersonas – direktora vietnieks pulkvedis Ričardas Nariūnas, Mācību organizācijas nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Miroslav Rabovič, Mācību organizācijas nodaļas galvenās speciālistes Anna Volčok un Justyna Viduto.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar studiju un mācību procesa plānošanu, organizēšanu un īstenošanu, kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu, atlasi un uzņemšanas procedūru Valsts robežsardzes koledžā un pamatapmācību īstenošanu.

Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas mācību iestāžu sadarbība 2019.gadā tiek organizēta saskaņā ar „Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas sadarbības pasākumu plānu 2019.gadam”.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 23.aprīlī

Valsts robežsardzes amatpersonām piešķirts Viestura ordenis

Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Viestura ordenis piešķirts divām Valsts robežsardzes amatpersonām.

Ar Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Ordeņu kapitula 2019. gada 12. aprīļa lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā IV šķiras Viestura ordenis piešķirts un par ordeņa virsnieku iecelts Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns un Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas priekšniece pulkvežleitnante Jeļena Zitāne.

Augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks 2019.gada 3.maijā Rīgas pilī.

Viestura (Vesthardus Rex) ordenis nodibināts 1938.gadā senās patstāvīgās Latvijas varenības piemiņai un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu 2004.gadā.

Ordeņa devīze ir "Confortamini et pugnate" ("Esiet stipri un cīnieties").

Ar Viestura ordeni apbalvo par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā, valsts drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežas apsargāšanā, valsts bruņoto spēku veidošanā un valstiskās apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai.Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas
galvenā inspektore, tālr. 67075739, mob. 28364592, e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv

2019.gada 23.aprīlī

Valsts robežsardzes koledža aicina uz Atvērto durvju dienu!


Piektdien, 26.aprīlī, plkst.11:00 Valsts robežsardzes koledža aicina ikvienu uz Atvērto durvju dienu, kas norisināsies Rēzeknē, Zavoloko ielā 8 (dalībnieku reģistrācija no plkst.11:00 līdz plkst.12:00).

Atvērto durvju dienas laikā būs iespējams iegūt informāciju par mācību procesu Valsts robežsardzes koledžā un karjeras iespējām Valsts robežsardzē. Interesenti varēs apskatīt robežsardzes tehniskos un speciālos līdzekļus, mācību ieročus un ekipējumu, kā arī vērot kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera demonstrācijas lidojumu. Tāpat varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par uzņemšanas noteikumiem un kārtību.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks Vladimirs Supe, tālr.29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 18.aprīlī

Robežsarga profesiju popularizē Valmierā


Š.g. 16.aprīlī Valmieras Kultūras centrā norisinājās tālākizglītības iespēju diena „Lielceļš”, kur 8.–12.klašu jaunieši varēja iegūt informāciju par tālākizglītības iespējām dažādās Latvijas izglītības iestādēs.

Valmieras pilsētas pašvaldības organizētajā jauniešu karjeras atbalsta pasākumā ar savu tematisko izstādi piedalījās arī Valsts robežsardzes koledža, lai jauniešus iepazīstinātu ar izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā un robežsarga profesiju.

Koledžas stendā jauniešu uzmanību piesaistīja robežsardzes ieroči, tehniskie un speciālie līdzekļi. Jaunieši ar interesi pētīja personu apliecinošo dokumentu paraugus, kā arī speciālajā dokumentu pārbaudes ierīcē pārbaudīja personīgos dokumentus (pasi, ID karti, vadītāja apliecību, bankas karti) – to aizsardzības elementus. Līdzīgi, kā kadeti koledžā, pasākuma apmeklētāji ar interesi speciālā datorprogrammā pildīja personu praktiskās identificēšanas testu.

Savukārt Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes amatpersonas prezentēja Šengenas mikroautobusu, kā arī stāstīja par robežsardzes imigrācijas dienestos nodarbināto amatpersonu darba specifiku un imigrācijas kontroles pasākumiem valsts iekšienē.

Robežsargu prezentācijā vislielāko sajūsmu izraisīja kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi. Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes amatpersonas demonstrēja narkotisko vielu meklēšanu un paklausības elementu izpildi.


Foto: Dace Zariņa, VRK

Foto

2019.gada 17.aprīlī

Starptautiskā projekta “Robežpolicijas kapacitātes stiprināšanas kinoloģijas jomā” norise


Saskaņā ar noslēgto Granta līgumu par projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-295-002 „Robežpolicijas kapacitātes stiprināšanas kinoloģijas jomā” realizēšanu, no š.g. 1. līdz 5.aprīlim Moldovā tika realizēts otrais teorētiski praktiskais apmācību seminārs Moldovas Robežpolicijas un Gruzijas Robežpolicijas kinologiem. Semināru vadīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta eksperti – virsleitnants Guntars Apīnis un leitnants Edvīns Mičuļs.

Semināra sākumā notika teorētisko jautājumu ieskaite par kopējiem dienesta suņu apmācību standartiem, pozitīvo attiecību veidošanu ar dienesta suni, apmācību instrumentiem un mācību vingrinājumu plānošanu. Notika arī divu praktisko vingrinājumu novērtēšana - dienesta suņa un kinologa „sadarbība” un aktīvajā vingrinājumā sasniegtais līmenis.

Šī semināra pamattēma bija vingrinājumu plānošana un apmācību progress. Kinologi individuāli sastādīja vingrinājuma plānu un praktiski veica doto uzdevumu. Tas ļāva saprast, vai tiešām kinologs izprot apmācību teoriju un reāli prot to pielietot praksē. Visi kinologi aktīvi piedalījās diskusijās par efektīvākām apmācību metodēm.

Semināra noslēgumā katram kinologam tika izvirzīti nākamie praktiskie uzdevumi. Uzdevumu mērķis ir iegūto teorētisko zināšanu pielietošana praksē, kā arī vēlmes, sadarbības ar komforta sniedzēju un kontroles attīstīšana sunim līdz nākamajam apmācību posmam, kurš plānots jūnijā.


Foto: Guntars Apīnis, VRK

Foto

2019.gada 16.aprīlī

Aicinām piedalīties bērnu zīmējumu konkursā “Manai robežsardzei – 100”


No š.g. 15.aprīļa līdz 22. septembrim Valsts robežsardzē norisinās bērnu zīmējumu konkurss “Manai robežsardzei – 100”.

Zīmējumu konkurss izsludināts par godu Valsts robežsardzes 100. gadadienai, un tā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par robežsardzi un tās galvenajiem uzdevumiem, kā arī popularizēt robežsarga profesiju.

Zīmējumu konkursā aicinām piedalīties ikvienu skolas vecuma bērnu un iesniegt zīmējumus par robežsardzi, robežsargiem un robežu, par pamanītu robežsargu dalību sabiedriskajās aktivitātēs un starptautiskajās misijās, par robežsargu mācībām, dienestu un ikdienu.

Zīmējumu konkurss norisināsies visās Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs un Valsts robežsardzes koledžā trīs vecuma grupās: I grupa – 1. – 4. klase, II grupa – 5. – 9. klase un III grupa – 10. – 12. klase.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Valsts robežsardzes tīmekļvietnē www.rs.gov.lv.

Aicinām vecākus informēt bērnus par zīmējumu konkursu, bet bērnus aktīvi piedalīties konkursā!Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas
galvenā inspektore, tālr. 67075739, mob. 28364592, e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv

Foto

2019.gada 12.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskā personāla mobilitāte Kauņā


Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore majore I.Pokule, pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas saņemto finansējumu Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projektam “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” 2018./2019.ak.g. (Nr. 2018-1-LV01-KA103-046740), laika posmā no 2019.gada 8. līdz 11.aprīlim piedalījās docētāju mobilitātes ietvaros īstenotajā aktivitātē Kauņā.

Mobilitātes mērķis bija iepazīties ar Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju Kauņā, dalīties pieredzē, kā arī pilnveidot VRK pedagoģiskā personāla profesionālās zināšanas, iemaņas un prasmes, vadot nodarbības viesaugstskolas studējošajiem.

Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmijas studējošiem tika pasniegtas nodarbības par tēmu “Latvijas Republikas dokumentu aizsardzība”, kurā tika akcentētas ražošanas un personalizācijas metodes, kas tiek izmantotas šajā dokumentā, tika izpētīti dokumentā iekļautie aizsardzības elementi un izmantojamās krāsvielas. Nodarbību laikā tika diskutēts par interesantākajiem viltoto dokumentu aizturēšanas gadījumiem uz Latvijas Republikas valsts robežas, izanalizētas populārākās viltošanas metodes.

Mobilitātes laikā gūtā informācija tiks izmantota VRK īstenoto mācību priekšmetu, kvalifikācijas paaugstināšanas programmu aktualizēšanā. Var atzīmēt ievērojamu profesionālo ieguvumu pedagoga kvalifikācijas pilnveidošanā un pieredzes bagātināšanā, veidojot saskarsmi ar citas valsts tiesībsargājošo iestāžu studentiem un docētājiem saskarsmes procesā nodarbību laikā, pārvarot komunikācijas barjeras, izvirzīto mācību procesa mērķu sasniegšanai.

Foto: VRK

Foto

2019.gada 12.aprīlī

Valsts robežsardzes izlase ieguva trešo čempionu titulu


Š.g. 12.aprīlī Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta zālē norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības basketbolā (sievietēm).

Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) izlase ieguva trešo čempionu titulu trīs sezonu laikā. Savukārt 2.vietu ieguva Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda un 3.vietu – Rīgas pašvaldības policijas komanda.

Valsts robežsardzes komandas sastāvā spēlēja Elīna Oļipova (VRS Ludzas pārvalde), Daina Platača (VRS Galvenā pārvalde), Alise Jansone (VRS Viļakas pārvalde), Jana Bulmeistere, Tatjana Savicka, Elina Anna Brante (VRS Rīgas pārvalde), Anna Osipova, Esmeralda Mežaka un Marija Kintija Lagune (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: Daina Platača, VRS DAP

Foto

2019.gada 12.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas komanda izcīnīja godalgotu vietu boulinga turnīrā


Šī gada 9.aprīlī Rīgā, Pepsi boulinga centrā norisinājās Latvijas Koledžu asociācijas 2019.gada10.boulinga turnīrs.

Turnīra mērķis ir veicināt sadarbību starp Latvijas koledžām, attīstīt un popularizēt sporta veidu un veicināt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības atpazīstamību.

Boulinga turnīrā piedalījās 22 komandas no dažādām Latvijas koledžām. Valsts robežsardzes koledžas komandu turnīrā pārstāvēja Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas 1.kursa kadeti – kaprāle Laine Ņikitina (komandas kapteine), seržants Jevgēnijs Skribins, seržants Žanis Timofejevs, seržants Arvīds Augustāns un seržants Andrejs Voronkovs.

Valsts robežsardzes koledžas komanda izcīnīja 2.vietu. Labākā turnīra spēlētāja godalgu vīriešu konkurencē ieguva seržants Jevgēnijs Skribins.


Foto: VRK

Foto

2019.gada 9.aprīlī

Valsts robežsardzes koledža izcīna uzvaru basketbola sacensībās


Š.g. 5.aprīlī, Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Valsts robežsardzes sacensības basketbolā.

Sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes Ludzas, Viļakas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils un Aviācijas pārvalžu komandas.

Sīvā cīņā tikai ar viena punkta pārsvaru papildlaikā uzvaru izcīnīja Valsts robežsardzes koledžas komanda, 2.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes komanda, bet VRS Ludzas pārvaldes komanda ierindojās 3.vietā.

VRS basketbola izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2019.gada spartakiādes sacensībās basketbolā, kas norisināsies š.g. 26.aprīlī, Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta zālē.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 8.aprīlī

Uzsākta sadarbība ar Liepājas Jūrniecības koledžu


Š.g. 4. – 5.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā pirmo reizi viesojās Liepājas Jūrniecības koledžas direktors, lai iepazītos ar Valsts robežsardzes koledžas darbību, kā arī apspriestu turpmākas sadarbības iespējas.

Viens no galvenajiem darba vizītes jautājumiem bija Liepājas Jūrniecības koledžas vieslektoru piesaiste kvalifikācijas paaugstināšanas programmas „Jūras robežas modulis. Robežuzraudzība uz jūras robežas” īstenošanā. Programmu paredzēts realizēt Valsts robežsardzes koledžā un Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē, izmantojot pārvaldes materiāli tehnisko bāzi, un nepieciešamības gadījumā piesaistot vieslektorus no Liepājas Jūrniecības koledžas.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 5.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžā asinis ziedo 64 donori


Š.g. 4.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli tika rīkota asins donoru diena.

Asinis ziedoja 64 donori. Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un izglītojamais personāls ziedoja kopā 32 litrus asiņu.

Ar donoru dienā ziedoto asiņu daudzumu iespējams palīdzēt 192 cilvēkiem, jo vienā asins ziedošanas reizē donors palīdz glābt vienlaikus trīs cilvēku dzīvību.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji aktīvi sadarbojas ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli jau vairākus gadus un ir vieni no aktīvākajiem donoriem Rēzeknē.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 27.martā

Starptautiskā projekta “K-9 vienību kapacitātes stiprināšana” norise


Starptautiskā projekta “K-9 vienību kapacitātes stiprināšana” Nr.ICMPD/2018/MPF-295-001 ietvaros no šī gada 11. līdz 15.martam Gruzijā notika otrs teorētiski praktiskais apmācību seminārs. Projekts saistīts ar atbalsta sniegšanu Gruzijas Robežpolicijai kinoloģijas instruktoru (figurantu) apmācībā un suņu apmācības inventāra iegādē.

Semināru vadīja projekta realizēšanā iesaistītie Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra eksperti - leitnants Sergejs Gailums un seržants Jevgēņijs Maļavko.

Šī semināra laikā tika pārbaudīts dienesta suņu paklausības un sadarbības līmenis ar kinologu. Tika izskatīta tehnika, kā pareizi mācīt suni uzrādīt priekšmetus, kuri ir kontaminēti ar cilvēka smaržu.

Teorētiskajā daļā tika izskatīti jautājumi par apmācības tehniku un drošības noteikumiem, apmācot un pielietojot dienesta suni robežapsardzībā. Pirms uzsākt praktisku dienesta suņu apmācību, lai rastos izpratne par nodarbības plānošanu, seminārā iesaistītie Gruzijas un Moldovas kinologi patstāvīgi stādīja nodarbības plānu, analizējot dažādus riskus, plānojot nepieciešamo inventāru un motivācijas tipus. Pēc plāna sagatavošanas un izklāstīšanas, notika praktiskie vingrinājumi. Semināra praktiskajā daļā tika veikti vingrinājumi, kuru mērķis bija attīstīt suņa vēlmi kost.

Nākamais teorētiski praktiskais apmācību seminārs Gruzijā notiks maijā.


Foto: Sergejs Gailums, VRK

Foto

2019.gada 25.martā

Uzvarētāju titulu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda


Š.g. 22.martā Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta bāzē, Rīgā norisinājās Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensības volejbolā.

Čempionātā piedalījās Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS), Rīgas pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, apvienotā Iekšlietu ministrijas Centrālā aparāta, Valsts policijas un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komandas.

Tāpat kā pērn, uzvarētāju titulu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietu ieguva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu – Valsts policijas komanda.

Valsts robežsardzes komandas sastāvā spēlēja Elmārs Rudovičs (VRS Galvenā pārvalde), Mihails Majevskis, Viktors Tarakanovs, Aleksandrs Hoseņevičs, Ainārs Žilinskis, Aleksandrs Samuilovs, Devids Žolnerovičs, Edgars Gurevičs – Garkuls, Edmunds Kolosovskis, Vlads Smirnovs, Konstantīns Marčenko (VRS Daugavpils pārvalde) un Edgars Igaunis (VRS Rīgas pārvalde).


Foto: VRK

Foto

2019.gada 7.martā

Turpinās Valsts robežsardzes čempionāts


Š.g. 6.martā, turpinoties Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2019.gada čempionātam, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā, Rēzeknē norisinājās VRS sacensības volejbolā.

Septiņas VRS teritoriālo pārvalžu komandas cīnījās par kausu volejbolā. Pēc pagājušā gada rezultātiem komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, aizvadot spēles pēc apļa sistēmas.

Sacensībās godalgoto 1.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – Valsts robežsardzes koledžas komanda un 3.vietu – VRS Rīgas pārvaldes komanda.

VRS volejbola komanda turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2019.gada čempionāta sacensībās volejbolā, kas norisināsies š.g. 22.martā Rīgā, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sporta zālē.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 6.martā

Starptautiskā projekta “Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” norise


Saskaņā ar noslēgto granta līgumu par projekta Nr.ICMPD/2018/MPF-295-002 „Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” realizēšanu, no š.g. 4. līdz 8.februārim Moldovā tika realizēts teorētiski praktiskais apmācību seminārs Moldovas Robežpolicijas un Gruzijas Robežpolicijas kinologiem. Apmācību semināru vadīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta eksperti – virsleitnants Guntars Apīnis un leitnants Edvīns Mičuļs.

Apmācību semināra tēma bija veltīta figuranta (instruktors, kas attīsta sunim vēlmi kost) apmācībai – ekipējuma izmantošana dažādos dienesta suņa apmācību etapos, vingrinājuma plāna sastādīšana, riski apmācību laikā, treniņlaukuma un motivācijas tipa izvēle.

Semināra noslēgumā Moldovas un Gruzijas robežpolicijas kinologiem tika uzdoti praktiski uzdevumi, kuri jāapgūst līdz nākamajam apmācību posmam. Nākamais apmācību seminārs notiks Moldovā šī gada aprīlī.


Foto: Guntars Apīnis, VRK

Foto

2019.gada 4.martā

Sadraudzības kauss vieno mācību iestāžu sportistus


Š.g. 1.martā Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās „Sadraudzības kauss 2019”.

Sadraudzības kauss ir atjautīguma, izveicības, spēka, ātruma un veiklības sacensības. Piecu mācību iestāžu – Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komandas sacentās 7 sporta veidos: bumbu kērlingā, florbola soda sitienos, iedzīšanas stafetē, šautriņu mešanā, basketbola soda metienos, „trāpīgais sētnieks” un kapteiņu konkursā.

Sacensību mērķis ir sadarbības attīstība, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, komandas gara un vienotības sajūtas audzināšana.

Sacensībās „Sadraudzības kauss 2019” uzvarēja Valsts robežsardzes koledžas komanda, 2.vietu ieguva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas komanda, 3.vietu – Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas komanda, 4.vietu – Valsts policijas koledžas komanda, 5.vietu – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 1.martā

Valsts robežsardzes koledža izvērtē 2018.gada darbības rezultātus


Š.g. 28.februārī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) norisinājās dienesta sanāksme, kurā tika izvērtēti VRK 2018.gada darbības rezultāti un noteikti prioritārie uzdevumi 2019.gadam, kā arī nosaukti gada labākie robežsargi un darbinieki un pasniegti apbalvojumi.

Sanāksmes sākumā klātesošos uzrunāja VRK direktors pulkvedis Mariks Petrušins, kurš pateicās visiem par paveikto un uzsvēra, ka 2018.gadā noteiktie uzdevumi ir sekmīgi izpildīti. Par 2018.gada darbības rezultātiem atskaitījās VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks, VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš un VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns.

VRK dienesta sanāksmes laikā tika apbalvoti labākie robežsargi un darbinieki: VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākajam inspektoram virsleitnantam Guntaram Apīnim piešķirts VRK 2018.gada labākā kinologa goda nosaukums; VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas vecākajam instruktoram virsseržantam Aigaram Dubrovskim piešķirts VRK 2018.gada labākā instruktora goda nosaukums; VRK Apsardzes nodaļas vecākajam inspektoram virsleitnantam Jurim Rogozovam piešķirts VRK 2018.gada labākā vispārējā personāla virsnieka goda nosaukums; VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Janam Pavlovičam piešķirts VRK 2018.gada labākā mācību personāla virsnieka (akadēmiskais un pedagoģiskais personāls) goda nosaukums; VRK Administratīvās nodaļas vecākajai speciālistei Dinai Belinskai piešķirts Gada labākā darbinieka (intelektuālā darba veicējs) goda nosaukums; VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Ēku ekspluatācijas nodaļas apkopējai Ludmilai Kručānei piešķirts Gada labākā darbinieka (fiziskā darba veicējs) goda nosaukums.

Sanāksmes noslēgumā Valsts robežsardzes pārstāvis – Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Aleksandrs Šukšins uzrunāja klātesošos. Savā uzrunā pulkvedis Aleksandrs Šukšins augsti novērtēja VRK darba rezultātus un aicināja turpināt sekmīgi pildīt dotos uzdevumus.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 26.februārī

Iekšlietu ministrijas sacensībās atkal uzvar robežsargi


Š.g. 22.februārī Salaspils sporta namā ar sacensībām galda tenisā sākās Iekšlietu ministrijas 2019.gada čempionāts. Sacensībās piedalījās Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu komandas, t.sk. Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda.

Komandu vērtējumā 1.vietu ieguva VRS komanda, 2.vietu – Valsts policijas komanda un 3.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā 1.vietu ieguva Vjačeslavs Gedroics (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Jevgeņijs Gmiraks (VRS Rīgas pārvalde), sieviešu grupā 2.vietu ieguva Jana Bulmeistere (VRS Rīgas pārvalde) un 3.vietu – Tatjana Silineviča (VRS Viļakas pārvalde), savukārt vīriešu veterānu grupā 2.vietu ieguva Oļegs Sirihs (VRS Daugavpils pārvalde).


Foto: VRK

Foto

2019.gada 26.februārī

Studējošie piedalījās FRONTEX Aģentūras pilotprojekta testā


Š.g. 25.februārī 17 Valsts robežsardzes koledžas studējošie piedalījās FRONTEX Aģentūras pilotprojekta testā „Kopējā pamatapmācības programma robežu un krasta apsardzes darbiniekiem – Sadarbībspējas novērtēšana (CCC-IAP)”, kurš notika FRONTEX moodle vidē. Testa mērķis ir novērtēt 2019.(2020.) gada ES dalībvalstu robežsardzes/robežpolicijas izglītības iestāžu absolventu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras apgūtas CCC un nacionālo izglītības programmu ietvaros, un viņu spēju nākotnē sadarboties un darboties kopā. Testa izmēģināšanā piedalījās tikai 3 valstis – Somija, Čehija un Latvija, bet sākot no š.g. marta šo CCC-IAP testu tiešsaitē pildīs visu ES pamatapmācību ieguvušie robežsargi/robežpolicisti.

Foto

2019.gada 25.februārī

Rēzeknē aizvadīti svinīgie robežsargu pasākumi


Š.g. 22.februārī Rēzeknē norisinājās divi svinīgie pasākumi – Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās izglītības dienesta kadetu 35.izlaidums un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (turpmāk – RTA) Ekonomikas un vadības fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” izlaidums.

VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu 35.izlaiduma ceremonija norisinājās pirmajā dienas pusē Valsts robežsardzes koledžā. 21 absolventiem tika piešķirta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija un svinīgi pasniegti speciālās dienesta pakāpes „kaprālis” uzpleči. VRK absolventi turpinās dienestu Valsts robežsardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas un Ventspils pārvaldēs.

Pasākumu atklāja VRK direktors pulkvedis Mariks Petrušins. Absolventus uzrunāja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu pārstāvji. Pasākuma laikā uzstājās Valsts robežsardzes koris.

Par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadeti – Artūrs Kosolapovs, Evelīna Skumbina, Valentīna Daļecka un Sņežana Karziņina.

Pasākuma laikā tika pasniegtas profesionālās kvalifikācijas apliecības Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras š.g. 18.februārī Valsts robežsardzes koledžā sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Sakarā ar augstiem rezultātiem kvalifikācijas eksāmenā piešķirts apbalvojums „Valsts robežsardzes koledžas Pateicība” VRK galvenajam inspektoram (datu aizsardzības speciālistam) majoram Marianam Žukovam.

RTA sestais Ekonomikas un vadības fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” izlaidums norisinājās dienas otrajā pusē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. 15 Valsts robežsardzes amatpersonas saņēma kvalifikāciju „Valsts robežsardzes vecākais virsnieks” un profesionālo bakalaura grādu Robežsardzē.

Svinīgā pasākuma laikā klātesošos uzrunāja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, RTA rektore Iveta Mietule un RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja Iluta Arbidāne. Izlaiduma ceremonijā piedalījās Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji, RTA personāls un uzstājās Valsts robežsardzes koris.


Informāciju sagatavoja: Diāna Deņisova,

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze,

tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:diana.denisova@rs.gov.lv


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 22.februārī

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI NEPILNA LAIKA STUDIJĀM VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽĀ 2019.G.

Pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas uzņemšanas noteikumiem nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2019.gadā un Uzņemšanas komisijas 2019.gada 22.februāra sēdes protokolu Nr.10, tika nolemts:

uzņemt nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2019.gadā 16 (sešpadsmit) robežsargus:


1. VRS DAP - seržanti Jekaterinu Sokolovu;

2. VRS DAP - virsseržanti Olgu Markovu;

3. VRS VIP - virsleitnanti Ingu Boldāni;

4. VRS VIP - virsseržantu Dmitriju Udovkinu;

5. VRS VIP – kaprāli Diānu Gumeņuku;

6. VRS DAP - seržanti Olgu Voitjuli;

7. VRS VEP - virsseržanti Jūliju Sprūdžu;

8. VRS VEP - virsseržantu Intaru Reingoldu;

9. VRS VIP - kaprāli Jāni Zvaneru;

10. VRS RIP - virsniekvietnieku Daini Dranku;

11. VRS DAP - virsniekvietnieku Māri Zunu;

12. VRS RIP - seržantu Kasparu Strengu;

13. VRS LUP – seržantu Jāni Rancānu;

14. VRS VIP – virsniekvietnieci Ilonu Antonovu;

15. VRS LUP - virsseržantu Juri Griševu;

16. VRS RIP – virsseržantu Aināru Mozuli.


Uzņemtajiem kandidātiem 2019.gada 27.februārī plkst.12:00 jāierodas Valsts robežsardzes koledžā (Zavoloko ielā 8, Rēzeknē), 303.auditorijā, ikdienas formas tērpā, uz reģistrāciju (līgumu slēgšanu), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

2019.gada 19.februārī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti piedalījās florbola sacensībās

Š.g. 13.februārī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā norisinājās sacensības florbolā, kuras organizēja Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvalde.

Pasākumā piedalījās divpadsmit komandas, kuras veidoja dalībnieki no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Valsts policijas koledžas, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības un Ieslodzījumu vietu pārvaldes.

Valsts robežsardzes koledžu (turpmāk – VRK) turnīrā pārstāvēja divas izveidotās komandas no VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās un Trešās mācību rotas.

Apkopojot turnīra rezultātus, Valsts robežsardzes koledžas pirmā komanda ieguva 9.vietu un otrā komanda 11.vietu. Godalgotajā trijniekā uzvaras izcīnīja Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Valsts policijas koledžas komandas.

2019.gada 18.februārī

Valsts robežsardzes koledžā notiks 35.izlaidums


Š.g. 22.februārī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) tiks organizēts VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu, kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, 35.izlaidums. Kadeti saņems Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācijas apliecības un speciālo dienesta pakāpi „kaprālis”.

Izlaiduma svinīgais pasākums norisināsies VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra lielajā zālē, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē, plkst.12:00.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, tālr. 29155870.

Foto: Artis Vītols, VRK

2019.gada 15.februārī

Ēnu dienā skolēni iepazīstas ar robežsargu ikdienu


Š.g. 13.februārī - Ēnu dienā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) viesojās 20 skolēni, lai kopā ar „ēnu devējiem” iejustos robežsargu lomās un iepazītu šīs profesijas daudzveidību.

Šogad jauniešiem bija iespēja vērot VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās un Otrās mācību rotas komandieru darbu – kā tiek organizēti kadetu audzināšanas pasākumi - profesionālā sagatavotība dienestam, radošo un fizisko spēju attīstība, pašapziņas celšana un profesionālās ētikas normu ievērošana.

VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras, VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras un VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras pasniedzēji palīdzēja izprast, kā tiek organizēts mācību process VRK, kādus mācību priekšmetus apgūst kadeti, kā gatavojas sacensībām dažādās sporta disciplīnās.

VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra priekšnieka „ēnas” pētīja, kā tiek nodrošināta šautuvju darbība, kur kadeti attīsta šaušanas iemaņas, kādās telpās apgūst cīņas paņēmienus, kur notiek sporta pasākumi.

Vēlāk visi devās uz Janapoli, kur atrodas VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra šautuve, lai vērotu Militārās taktikas nodarbību.

Tradicionāli, vislielāko interesi izraisīja kinologu darbs – dienesta suņu fiziskā sagatavošana, barošana, kopšana, apmācība un ikdienas treniņi.

Ēnu dienas noslēgumā katrs skolēns saņēma Apliecinājumu par dalību, dalījās savos iespaidos un atzina, ka dienas laikā gūtā pieredze ļaus pieņemt lēmumu par nākotnes profesijas izvēli.

Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2019.gada 11.februārī

Valsts robežsardzes koledžas kadets izcīna godalgoto vietu


Š.g. 25.-26.janvārī Jelgavā norisinājās Latvijas čempionāts grieķu -romiešu cīņā (pieaugušajiem), kurā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadets ierindnieks Mihails Čemis. Mihails Čemis uzvarēja 4 cīņās un sešu cīkstoņu konkurencē izcīnīja godalgoto 1.vietu svara kategorijā līdz 97 kg.

Foto

2019.gada 8.februārī

Atklāts Valsts robežsardzes 2019.gada čempionāts


Piektdien, š.g. 8.februārī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā, Rēzeknē tika atklāts Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2019.gada čempionāts.

Čempionāta mērķis ir nodrošināt VRS amatpersonu un darbinieku vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību un noskaidrot spēcīgākās komandas un labākos sportistus.

Čempionāts notiek katru gadu. Šogad robežsargi sacentīsies desmit disciplīnās: galda tenisā, volejbolā, basketbolā, peldēšanā, dienesta trīscīņā, orientēšanas sportā, vieglatlētikas krosā, šaušanā, tuvcīņā un futbolā (telpās).

Šogad čempionāts tika atklāts ar sacensībām galda tenisā. Sacensībās piedalījās VRS septiņas teritoriālo pārvalžu komandas.

Komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS Viļakas pārvaldes komanda, 2.vietu – VRS Rīgas pārvaldes komanda, bet 3.vietu – VRS Ludzas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā čempiona titulus ieguva:

1. vīriešiem – Jevgeņijs Gmiraks (VRS Rīgas pārvalde);

2. vīriešiem (veterāns) – Oļegs Sirihs (VRS Daugavpils pārvalde);

3. sievietēm –Tatjana Silineviča (VRS Viļakas pārvaldes).

Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 7.februārī

Starptautiskā projekta „K-9 vienību kapacitātes stiprināšana” norise


2018.gada 22.novembrī starp Valsts robežsardzes koledžu un Starptautisko Migrācijas politikas attīstības centru (ICMPD) tika parakstīts granta līgums par projektu Nr.ICMPD/2018/MPF-295-001 „K-9 vienību kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – projekts). Projekts saistīts ar atbalsta sniegšanu Gruzijas Robežpolicijai kinoloģijas instruktoru (figurantu) apmācībā un suņu apmācības inventāra iegādē.

Plānotais projekta realizēšanas termiņš ir 10 mēneši un projekta realizācijai paredzētā summa – 150156,42 euro.

2018.gada decembrī projekta vadītājs U.Barkāns tikās ar Gruzijas Robežpolicijas pārstāvjiem, lai saskaņotu plānotās projekta aktivitātes, apmācību semināru organizēšanas jautājumus un plānoto iepirkumu gaitu.

Projekta ietvaros, no šī gada 21. līdz 25.janvārim, Gruzijā (Tbilisi) tika realizēts pirmais teorētiski praktiskais apmācību seminārs par figurantu apmācību un darbu. Semināru vadīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra eksperti – leitnants Sergejs Gailums un seržants Jevgeņijs Maļavko. Seminārā piedalījās desmit Gruzijas Robežpolicijas instruktori un divi Moldovas Robežpolicijas instruktori.

Semināra gaitā tika izskatīti teorētiskie jautājumi par kopējiem dienesta suņu standartiem, apmācību modeļiem un profesionālo līmeni, kas nepieciešams, lai dienesta suņus varētu efektīvi izmantot dienestā.

Semināra praktiskajā daļā Valsts robežsardzes koledžas eksperti kopā ar Gruzijas un Moldovas inspektoriem demonstrēja praktiskus vingrinājumus, kuros tika risināti problēmjautājumi, kas saistīti ar dienesta suņa paklausības elementiem.

Nākošā teorētiski praktiskā apmācību semināra norise Gruzijā ir plānota martā.

Foto: VRKFoto

2019.gada 1.februārī

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība”
Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127
(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektu „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/127.

Projekta izpildītājs ir pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. Artūrs Gaveika.

Projekta sadarbības partneris ir Valsts robežsardzes koledža.

Pētījuma mērķis ir izpētīt ES ārējo robežu institūta funkcionēšanas problēmas ES nelegālās imigrācijas ierobežošanas aspektā Austrumeiropas, Vidusjūras un Rietumeiropas reģiona valstīs, to ietekmi uz ES un Latvijas iekšējo drošību, piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus, lai mazinātu nelegālās migrācijas draudus ES un Latvijā.

Mērķa ietvaros paredzēts izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai ārējo robežu kontrolē un patvēruma procedūras īstenošanā ES un Latvijā, sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

Projekta ietvaros tika plānots īstenot dažādus pētnieciskos un zinātniskos pasākumus, tai skaitā veikt Valsts robežsardzes personāla aptauju par nelegālās imigrācijas ierobežošanu un Valsts robežsardzes personāla profesionālās sagatavošanas un izglītības sistēmas pilnveidošanu.

Valsts robežsardzes personāla aptaujas izstrādāja Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Dr.paed. A.Indriksons sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas direktoru pulkvedi Mg. iur. M.Petrušinu un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldi. Aptaujas rezultātus apkopoja un rezultātu analīzi veica Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Mg. iur. I.Adijāne.

Aptaujā piedalījās Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas personāls, kā arī Valsts robežsardzes koledžas studējošie un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā studējošās Valsts robežsardzes amatpersonas.

Kopumā jāsecina, ka lielākā daļa aptaujāto Valsts robežsardzes amatpersonu uzskata, ka nelegālo imigrāciju samazināt varētu gan pilnībā sakārtota valsts robežas josla, kas sevī ietvertu dažādus inovatīvus tehniskos risinājumus, gan praktiski realizējami robežsargu ekipējuma, apmācību un sadarbības attīstības pasākumi. Aptaujātās Valsts robežsardzes amatpersonas uzskata, ka jāvērš uzmanība arī uz regulāru un optimāli plānotu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apgūšanu, nepārtrauktu sadarbību gan ar kaimiņvalstu kompetentajām iestādēm, gan imigrācijas kontrolē iesaistītajām Latvijas Republikas iestādēm.

Profesionālās izglītības kvalitāte kopumā aptaujātās Valsts robežsardzes amatpersonas apmierina. Galvenie ieteikumi, kuri respondentu skatījumā varētu uzlabot apmācības – profesionālo studiju kursu, kā arī praktisko nodarbību skaita īpatsvara palielināšana gan Valsts robežsardzes koledžas, gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izglītības programmās.

Aptaujāto Valsts robežsardzes amatpersonu atbildes pārsvarā bija pārdomātas un praktiskas, kas liecina par respondentu izpratni un spēju novērtēt situāciju, nosakot nepieciešamos izmaiņu un attīstības virzienus.

Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā uzlabojot profesionālo apmācību sistēmu Valsts robežsardzē un sniedzot ierosinājumus par dienesta uzlabošanas risinājumiem Valsts robežsardzes vadībai.

Pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 Sadarbības partnera Valsts robežsardzes koledžas pārstāve (eksperte) Mg. iur. Iveta Adijāne

2019.gada 1.februārī

Norisinājās mūsdienu grafikas mākslas darbu izstādes atklāšana


Šī gada 31.janvārī Valsts robežsardzes koledžā norisinājās izstādes atklāšana „Mūsdienu grafikas mākslas darbu izstāde”. Izstādē aplūkojami vairāki Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju un Latvijas Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāles studentu grafikas darbi dažādās tehnikās.

Atklājot izstādi, klātesošos uzrunāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins un Latvijas Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāles vadītāja Ilma Šteinberga, kura atgādināja par vēsturiskajiem notikumiem un uzsvēra, ka izstāde tika veidota, sagaidot Valsts robežsardzes simtgadi un Latvijas Mākslas akadēmijas simtgadi. Par grafikas dažādām tehnikām pastāstīja Latvijas Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāles students Imants Haņeckis.

Izstāde būs apskatāma līdz š.g. 29.martam.


Foto: VRK, A.Vītols

Foto

2019.gada 25.janvārī

Robežsargi piedalījās atceres pasākumā


Šī gada 21.janvārī Valsts robežsardzes koledžas personāls piedalījās Rēzeknes atbrīvošanas no lieliniekiem 99.gadadienas pasākumos.

Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadeti piedalījās dievkalpojumā, kas norisinājās Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē un piemiņas brīdī pie obeliska Latgales atbrīvošanas kaujās kritušajiem karavīriem Miera ielas kapos.


Foto: VRK

Foto

2019.gada 24.janvārī

Aizvadītas Iekšlietu ministrijas atklātā čempionātā sacensības hokejā


Iekšlietu ministrijas atklātā čempionātā ietvaros šogad tika organizētas sacensības hokejā. Sacensības norisinājās š.g. 16.janvārī Ozolniekos, OZO hallē.

Sacensības startēja 8 Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu komandas, tai skaitā arī Valsts robežsardzes komanda. Valsts robežsardzes komandu pārstāvēja amatpersonas no VRS Galvenās, Rīgas, Ventspils, Viļakas, Ludzas, Daugavpils pārvaldēm un Valsts robežsardzes koledžas.

Sacensībās 1.vietu izcīnīja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda, 2.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu – Rīgas pašvaldības policijas komanda, savukārt Valsts robežsardzes komanda ieguva 6.vietu.


Foto: VRK

Foto

2019.gada 22.janvārī

Lietuvā tikās robežsargu mācību iestāžu vadītāji


No š.g. 16.janvāra līdz 18.janvārim Lietuvas Republikā, Medininkai notika ikgadējā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas Robežsardzes mācību iestāžu vadības pārstāvju sanāksme.

Sanāksmē piedalījās Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas, Polijas Republikas Robežsargu mācību centra un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji – Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins un direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš.

Ikgadējās sanāksmes laikā novērtēti sadarbības rezultāti 2018.gadā un parakstīti savstarpējās sadarbības pasākumu plāni 2019.gadam.


Foto: A.Āboliņš, VRK

Foto

2019.gada 22.janvārī

Notika Valsts robežsardzes priekšnieku maiņas ceremonija


Pirmdien, 21. janvārī, Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē notika Valsts robežsardzes priekšnieka amata pilnvaru nodošanas ceremonija, kuras laikā līdzšinējais Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars svinīgos apstākļos nodeva Valsts robežsardzes turpmāku vadīšanu ģenerālim Guntim Pujātam.

Ceremonijā piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, iekšlietu dienestu un sadarbības iestāžu vadītāji un Valsts robežsardzes personāls.

Ģenerāļa Normunda Garbara pēdējā darba diena Valsts robežsardzes priekšnieka amatā ir šā gada 22. janvāris, kad sakarā ar likumā noteiktā vecuma sasniegšanu viņš atvaļināsies no dienesta, savukārt ģenerāla Normunda Garbara vietā Valsts robežsardzes priekšnieka amatā šā gada 15.janvāra Ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja ģenerāli Gunti Pujātu.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2019.gada 7.janvārī

Norisinājās Vladimira Klosa piemiņas turnīrs


Š.g. 5.janvārī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Vladimira Klosa piemiņas turnīrs futbolā (telpās).

Pirms turnīra Rēzeknes vecticībnieku kapos notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie Vladimira Klosa kapa. Turnīra atklāšanas spēlē tikās Valsts robežsardzes un Rēzeknes novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sieviešu futbola komandas. Spēle noslēdzās ar rezultātu 1:4.

Turnīrā piedalījās sešas vīriešu futbola komandas: Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, „ŠELLAT”, SK „Latgols” un „LDZ Cargo”. Godalgoto 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietu ieguva „ŠELLAT” un 3.vietu – SK „Latgols” komanda.

Vladimirs Kloss bija persona ar augstu iniciatīvu, atbildību, izcilām organizatora un darba spējām, veicot plašu sporta popularizācijas darbu, nodrošinot starptautisku, Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas sporta pasākumu plānošanu, organizāciju un vadīšanu, kā arī Valsts robežsardzes koledžas sporta mācību bāzes pilnveidošanu. Viņa iniciatīva bija augsti vērtējama, sagatavojot Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes izlases komandas dalībai Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas, kā arī dažādās starptautiskajās sacensībās (Somijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Nīderlandē, Dienvidkorejā), kurās tika izcīnītas daudzas godalgotas vietas un iegūti daudzi čempionu tituli.

Piemiņas turnīra organizatori pateicas visiem, kas piedalījās un juta līdzi turnīrā, kā arī dalījās atmiņās par Vladimiru Klosu. Īpaša pateicība pienākas Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolai un Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldei par atbalstu.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto


Jūsu jautājums


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 348996 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.